Lejre i 2006

Uge 7: Børn med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling.
Behandlingshjemmet i Hillerød, har flere afdelinger, og det er den ene afdeling, hvor der bor 8 børn i aldren 7-14 år som har søgt om at få et ophold på Søgård. Børnene er generelt omsorgssvigtede tidligt i deres liv, og har brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Fælles for børnene er at de er behandlingstrængende med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling.

Uge 19: Utilpassede piger fra tilholdsstedet Sjakket i København.
20 piger i alderen 13-16 år, alle med anden etnisk baggrund end dansk. De kommer normalt ikke uden for København, derfor skal de nu have glæde af et ophold i naturskønne omgivelser på Langeland. Sjakket blev oprettet i 1991 som et tilholdssted for gadebørn på Nørrebro, og målgruppen er utilpassede børn og unge i alderen 12 – 17 år fra bl.a. Mjølnerparken på Nørrebro i København. Det drejer sig om unge som er opgivet af andre institutioner og skoler. Sjakket er et tilholdssted, hvor der er mødepligt hverdag.

Uge 21: Utilpassede drenge fra tilholdsstedet Sjakket i København.
20 drenge i alderen 14-17 år, alle med anden etnisk baggrund end dansk. De kommer normalt heller ikke uden for København, derfor skal de også have glæde af et ophold i naturskønne omgivelser på Langeland.

Uge 26: Omsorgssvigtede børn fra Nærumgård Børnehjem i Nærum
Nærumgård Børnehjem har søgt om at komme igen og det har vi naturligvis sagt ja til. Det bliver 20 børn i alderen 5-16 år, der skal have glæde af et ophold på Langeland. Fælles for børnene på Nærumgård Børnehjem i Nærum er, at de grundlæggende har ressourcer og muligheder, som under de rette livsbetingelser strækker til en udvikling der ligger inden for normale rammer. Men fælles for børnene er også, at de er præget af omsorgssvigt og af mange nederlag i familien, i skolen samt blandt kammerater. Nærumgård Børnehjem har 4 afdelinger, de 3 afdelinger tager på et fælles ophold på Langeland i uge 26 og den 4. afdeling Adashøj får et ophold på Langeland i uge 27.

Uge 27: Børn med Sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder fra Nærum
12 børn i alderen 7-13 år glæder sig til et ophold på Søgård. Adashøj, 4. afdeling fra Nærumgård Børnehjem i Nærum, er et socialpædagogisk dagbehandlingstilbud til børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder. Institutionens formål er at give børnene oplevelser og erfaringer, som kan danne grobund for en sund udviklingsproces, hvor børnene udvikler selvværd og selvtillid, og dermed opnår en større livskraft og livslyst.

Uge 28: Børn der er frivilligt anbragte eller tvangsfjernede
I uge 28 bliver det 12 børn i alderen 6-15 år fra Børne- og Familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld, der får glæde af et ophold på Søgård. Bakkevej er et behandlingshjem for anbragte børn. Nogle er frivilligt anbragte og nogle tvangsfjernede. Alle børn er omsorgssvigtede og kommer fra meget ressorcesvage familier.

Uge 29: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn fra Ronæsbo i Nørre Åby
6 udviklingshæmmede børn i alderen 14-18 år skal på et ophold på Søgård Hovedgård på Langeland. Ronæsbo er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.

Uge 30: Børn der er fysisk og psykisk handicappede og socialt dårligt stillede
I uge 30 afholdes der en integreret lejr for 20 fysisk og psykisk handicappede børn samt for socialt dårligt stillede børn. Alle i alderen 5 til 18 år. De fleste børn kommer fra Bornholm, men der er også børn med fra Sjælland og Jylland.

Uge 31: Børn med autisme fra Ålborgskolen
Børnene fra Ålborgskolen glæder sig til opholdet på Langeland til sommer. De elever, der visiteres til afdelingen på Ålborgskolen, er børn med autisme. Der er tale om elever, der i mere eller mindre udpræget grad har kommunikations- og kontaktforstyrrelser, samt kan have afvigende adfærdsmønstre. Deres tilværelse er ofte præget af angst og usikkerhed, samt en udpræget mangel på selvværd og selvtillid. En afledt følge af denne problemstilling er frygten for det uforudsigelige - det uforståelige. Overskuelighed, forudsigelighed og struktur er derfor grundpiller i vores kontakt med disse elever. Etableringen af en positiv atmosfære er et alt overskyggende element. Den gode stemning er grundlaget for udviklingen.

Uge 32: Omsorgssvigtede børn fra Stutgården.
Akaciehuset er en døgnafdeling på behandlingshjemmet Stutgården. Børnene er i alderen 7-14 år, og har generelt været udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom. Som følge her af har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 33: Døve og hørehæmmede børn fra Fredericia
Pluto er et elevhjem for døve og hørehæmmede børn i alderen 8-12 år, der endvidere har sociale eller emotionelle forstyrelser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at iagttage "dynamikken" i gruppen, med fokus på socialerelationer. Elevhjemmet har søgt og fået tilsagn om at komme igen i 2006, da det drejer sig om et nyt hold børn.

Uge 42: Udviklingshæmmede børn fra Hellerup
12 udviklingshæmmede børn i alderen 6-18 år fra Specialbørnehjemmet Broen i Hellerup. Mange af børnene er omsorgssvigtede og der er mange forskellige diagnoser fra elektiv mutisme, downs syndrom til forskellige former for damp. Dette gør at børnene skal have meget opsyn/pædagogisk hjælp.

Uge 43: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder
Den Gule Flyver på Nørrebro er et skole- og dagbehandlingstilbud som har plads til 27 børn og unge mellem 11 og 20 år med faglige, sociale og emotionelle vanskeligheder - også børn og unge med diagnoser som Asperger, Tourette Syndrom, ADHD m.m. Det er børn og unge der ikke er i stand til at modtage undervisning inden for folkeskolens rammer. Den Gule Flyver tilbyder særlig tilrettelagt undervisning, pædagogisk behandling samt behandling af evt. hashmisbrug. Den Gule Flyver tilbyder et rummende og støttende miljø, der skal udvikle og uddanne eleven til at opfatte sig selv som en betydningsfuld del af samfundet og således blive "pilot i eget liv". Formålet med skolegang i Den gule Flyver er at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik, og at genskabe/styrke selvværd og kompetence og sammen med andre udvikle sociale funktioner og relationer.