Lejre i 2009

Uge 7: Børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer fra Brummersvej i Vejle
Børne- og Ungdomspensionen Brummersvej er for børn og unge mellem 2 og 18 år, der i kortere eller længere tid har brug for hjælp til at løse sociale problemer og støtte til en udvikling i positiv retning.

Uge 8: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Fyn
Områdeinstitutionen Dyrehaven i Kerteminde er en døgninstitution for max 12 børn i alderen 3-18 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 15: Børn og unge med sociale problemer fra Silkeborg
C. Knaps Minde i Silkeborg, er en døgninstitution der yder omsorg og opmærksomhed for børn og unge i alderen fra 3-18 år, således at barnet eller den unge i en vanskelig situation kan udvikle sig så optimalt som muligt. Børnene er generelt omsorgssvigtede tidligt i deres liv, og har brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Fælles for børnene er at de er behandlingstrængende med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling.

Uge 16: Anbragte børn i plejefamilier på Fyn
Center for Socialt arbejde, CESA vil prøve at bringe 8 piger i alderen 11 - 15 år sammen, ved at sender dem på et ophold på Søgård. CESA håber, at pigerne kan hjælpe hinanden ved at høre hinandens historier og dele gode og dårlige oplevelser. Børnene er anbragt i plejefamilier på Fyn.

Uge 20: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7 - 15 år. Børnene skal sammen med deres forældre på et ophold på Søgård. Formålet er at knytte børn og forældre tættere sammen. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 22: Børnehuset Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem
Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og fra familier med vidt forskellige livsbetingelser. Mange af børnene kommer fra stimuli fattige hjem, hvor de økonomiske ressourcer er begrænsede. Børnenes omverdensbevidsthed er ringe og ofte er deres aktionsradius begrænset til området, hvor de bor. En del børn kommer aldrig/sjældent på ferie, så derfor skal børnene have et ophold i naturskønne omgivelser på Søgård Hovedgård.

Uge 24: Omsorgssvigtede børn fra Ehlershjemmet i Haderslev
Ehlershjemmet i Haderslev er en døgninstitution, der tager sig af børn, der har fået en dårlig start på livet. Børnene er meget behandlingskrævende med alvorlig psykiske og sociale problemer. Nogle af børnene har bl.a. skader som følge af misbrug og andre børn med diagnoser inden for ADHD og autisme.

Uge 25: Børn med autisme, asperger og ADHD fra Skolen i Peter Vedelsgade på Amager
Eleverne har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for meget ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er for at give eleverne mulighed for at udvikle deres socialekompetencer og relationer og få andre og positive oplevelser end det er muligt i hverdagen. De fleste af eleverne har ikke oplevet andre steder af Danmark end Sjælland.

Uge 26: Børn med sociale vanskeligheder fra Rødovre
Taurus er en afdeling af Skole/Socialprojektet Skiftesporet i Rødovre Kommune. På afdelingen Taurus er der plads til 10 børn i alderen 13-15 år. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene få nye gode oplevelser samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne.

Uge 27: SFO Delfinen i Odense er for børn med funktionshandicaps
Delfinen er en skolefritidsordning på Rosengårdskolen for børn med psykisk nedsat funktionsevne bl.a. ADHD. Børnene er i alderen 6 - 15 år, og de kan gå i Delfinen, indtil de afslutter skolen. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene en positiv oplevelse, samt styrke de sociale relationer.

Uge 28: Adashøj Dagbehandling er et tilbud for børn med psykosociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder
Adashøj Dagbehandling i Nærum er til børn i alderen 6-12 år. De seneste par år, har vi i højere grad fået børn med ADHD. På Adashøj arbejder vi med, at skabe en sammenhængende, målrettet og fleksibel hverdag, hvor undervisning, socialpædagogisk behandling og familiearbejde forenes, og hvor barnet og familiens individuelle udviklingsbehov bedst muligt tilgodeses. De børn der kommer på Adashøj, har for det meste mange dårlige oplevelser i "rygsækken". De har ofte været den, der har været uroskabende, i deres tidligere skole eller daginstitution, og bærer derfor rundt på mange dårlige oplevelser og nederlag.

Uge 29: Frederiksholm Akutinstitution er for omsorgssvigtede børn
Frederiksholm er Københavns Kommunes akutinstitution for børn i alderen 7-13 år. Institutionen er normeret til 16 børn, men belægningen varierer, og der er tale om op imod 100 anbringelser årligt, mange af disse i aften- og nattetimerne og weekenden. Indsatsen sker på et værdsættende grundlag og er styret af faglige modeller. Arbejdet er forankret i et tværfagligt børneteam, pædagoger, socialrådgiver og psykolog, der har ansvar for at opgaven løses konkret i forhold til det enkelte barn og med udgangspunkt i barnets særkende og i formålet med foranstaltningen.

Uge 30: Omsorgssvigtede børn fra Døgninstitutionen Tinghøj, Kolding
Tinghøj er en døgninstitution der tilbyder trygge rammer for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 1-18 år. Huset er delt i to afdelinger med hver sin gruppe. I børnegruppen er der plads til otte børn i alderen 1-14 år og i ungegruppen er der plads til seks unge i alderen 15-18 år. Børnene og de unge på Tinghøj kan bibeholde deres vante skole ved indflytningen og der bliver lagt vægt på, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter og benytter lokalområdets tilbud.

Uge 31: Omsorgssvigtede børn fra døgninstitution i Hornsyld
Børne- og Familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er et behandlingshjem for anbragte børn i alderen 5-19 år. Nogle er frivilligt anbragte og nogle tvangsfjernede. Alle børn er omsorgssvigtede og kommer fra meget ressourcesvage familier. De fleste af vores børn og unge er anbragt hos os i mange år, da de har været udsat for seksuelle overgreb samt massiv omsorgssvigt, og deres biologiske familie ikke har ressource til at varetage forældre opgaven. Der bor 19 børn, fordelt på 3 afdelinger.

Uge 32: Behandlingshjemmet Kokkedal i Hørsholm er for børn med psykiatriske lidelser
Behandlingshjemmet Kokkedal er en døgninstitution, normeret til 16 børn med psykiatriske lidelser. Målgruppen består primært af tidligt skadede børn i alderen 6-12 år. De er normaltbegavede, men de fleste er understimulerede på den ene eller anden måde. Enkelte af dem er udagerende, enkelte dårligt begavede, men ellers alle med følelsesmæssige problemer.

Uge 33: Børn med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling fra Hillerød
Akaciehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården. Børnene er i alderen 7-14 år og har generelt være udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom. Som følge her af har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 34: Døve og hørehæmmede børn fra Skolehjemmet Plutovænget i Fredericia
Plutovænget er et elevhjem for døve og hørehæmmede børn i alderen 8-12 år, der endvidere har sociale eller emotionelle forstyrrelser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at iagttage "dynamikken" i gruppen, med fokus på socialrelationer.

Uge 35: Børn med indlæringsproblemer fra Lindeklassen i Christiansfeld
Lindeklassen er et skoletilbud for normaltbegavede børn med indlærings og adfærdsvanskeligheder. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end de vante, samt træning i opøvelse af sociale færdigheder.

Uge 36: Børn med særlige vanskeligheder fra Familiebehandlingsinstitutionen Vikasku fra Frederiksberg
Vikasku på Frederiksberg er et alternativt skole- og behandlingstilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 9 og 18 år med særlige vanskeligheder. Eleverne kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i folkeskolen. Frederiksberg Fonden har yde økonomisk støtte.

Uge 37: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra Nørrevangskolen i Silkeborg
E-fløjen på Nørrevangskolen er en afdeling for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Indskolingen er børn i alderen 8-10 år hvor mange af eleverne kommer fra ressourcesvage hjem hvor eleverne ikke får mange oplevelser ud af huset. I det kommende skoleår udvides gruppen med 50 %, hvorfor der er mange, der skal integreres hurtigst muligt. Opholdet skal bruges til at udvide børnenes sociale kompetencer, samt skabe et fællesskab til brug fremover.

Uge 38: Omsorgssvigtede børn fra dag- og døgnbehandlingsinstitution Emdrupgård fra KBH NV
Emdrupgård er en dag- og døgnbehandlingsinstitution for børn og unge i alderen 7-15 år, som har sociale problemer og oftest er omsorgssvigtede. I nogle tilfælde har børnene også udviklingsforstyrrelser.

Uge 40: Børn og unge primært med vanskeligheder af social, følelsesmæssig og adfærdsmæssig karakter
Struer Skolehjem er en socialpædagogisk døgnbehandlingsforanstaltning med integreret skole. Struer skolehjem har 27 døgnpladser, fordelt på 4 afdelinger. Hver afdeling tilbyder et tæt og intensivt behandlingsmiljø, der er i stand til at løse mangeartede behandlingsopgaver. Målgruppen er børn og unge fra 6 til 17 år, primært med vanskeligheder af social, følelsesmæssig og adfærdsmæssig karakter.

Uge 41: Børn med ADHD fra Løjtegårdsskolen i Tårnby
Løjtegårdsskolen i Tårnby har en klasse med 7 børn i alderen 11 - 14 år, der alle lider af ADHD. Det er børn der har brug for stabilitet og tryghed, og desværre har alle skiftet skole 2-3 gange. Hjemmene vil deres børn det godt, men da nogle af forældrene selv lider af ADHD, har de svært ved helt at strukturere hverdagen. De fleste af børnene har ikke været længere væk end et par timers kørsel fra Amager. Formålet med opholdet er socialt samvær, kropslig udfoldelse og at opleve den dejlige natur på Langeland.

Uge 42: Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj er for børn med indlærings- og koncentrationsproblemer
Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj, tilbyder undervisning for børn i den skolepligtige alder. Børnene på Arildsgård er normalt begavede, med indlærings- og koncentrationsproblemer, og med adfærdsmæssige problemer der gør at de også kan have svært ved at navigere i sociale sammenhænge.