Lejre i 2010

Uge 7: Børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer fra Brummersvej i Vejle
Børne- og Ungdomspensionen Brummersvej er for børn og unge mellem 2 og 18 år, der i kortere eller længere tid har brug for hjælp til at løse sociale problemer og støtte til en udvikling i positiv retning.

Uge 12: Anbragte piger i plejefamilier på Fyn. AFLYST.
Center for Socialt arbejde, CESA, vil prøve at bringe 8 piger i alderen 10 - 15 år sammen, ved at sender dem på et ophold på Søgård. CESA håber, at pigerne kan hjælpe hinanden ved at høre hinandens historier og dele gode og dårlige oplevelser. Børnene er anbragt i plejefamilier på Fyn. Det samme vil CESA prøve med et drengehold i uge 15.

Uge 13: Børn og unge med sociale problemer fra Silkeborg
C. Knaps Minde i Silkeborg, er en døgninstitution der yder omsorg og opmærksomhed for børn og unge i alderen fra 3-18 år, således at barnet eller den unge i en vanskelig situation kan udvikle sig så optimalt som muligt. Børnene er generelt omsorgssvigtede tidligt i deres liv, og har brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Fælles for børnene er at de er behandlingstrængende med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling.

Uge 15 mandag - torsdag: Udenlandske børn fra Sølystskolen i Silkeborg
Sølystskolen i Silkeborg er en skole for bl.a. udenlandske børn i alderen 6-15 år, som alle kommer fra flygtningehjem eller hjem, hvor den ene forælder er tosproget. Børnene kommer sammen med familien fra forskellige dele af verden enten som politiske flygtninge, asylansøgere eller kvoteflygtninge. Enkelte af børnene er uledsagede og bor på børnehjem. Nogle af forældrene er traumatiserede, andre har meget dårlige både økonomiske / sociale forhold og mange af familierne er på starthjælp.

Uge 15 fredag - søndag: Anbragte børn i plejefamilier på Fyn
Center for Socialt arbejde, CESA, vil prøve at bringe børn i alderen 11 - 15 år sammen, ved at sender dem på et ophold på Søgård. CESA håber, at børnene kan hjælpe hinanden ved at høre hinandens historier og dele gode og dårlige oplevelser. Børnene er anbragt i plejefamilier på Fyn.

Uge 18: Børnehuset Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem
Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og fra familier med vidt forskellige livsbetingelser. Mange af børnene kommer fra stimuli fattige hjem, hvor de økonomiske ressourcer er begrænsede. Børnenes omverdensbevidsthed er ringe og ofte er deres aktionsradius begrænset til området, hvor de bor. En del børn kommer aldrig/sjældent på ferie, så derfor skal børnene have et ophold i naturskønne omgivelser på Søgård Hovedgård.

Uge 22: Børn med socio-emotionelle problemer fra Glamsbjerg
Heldagsskolen Ådalen er for børn i alderen 6-14 år med store socio/emotionelle vanskeligheder, de kan p.t. ikke rummes i folkeskolen. Formålet med opholdet på Søgård, er at få nogle fællesoplevelser som skal knytte børnegruppen tættere til hinanden. Pædagogerne får samtidigt et mere omfangsrigt indsigt i børnene.

Uge 23: Børn med indlærings- og adfærdsvanskeligheder fra Frederiksgård Skole i Vanløse
Frederiksgård Skole er et skoletilbud for elever med behov for specialundervisning. Eleverne har også adfærdsmæssige problemer og kommer ofte fra familier med få resurser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end dem de kommer fra, samt en træning i sociale kompetencer.

Uge 23 fredag - søndag: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7 - 15 år. Børnene skal sammen med deres forældre på et ophold på Søgård. Formålet er at knytte børn og forældre tættere sammen. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 24: Børn med sociale vanskeligheder fra Rødovre
Taurus er en afdeling af Skole/Socialprojektet Skiftesporet i Rødovre Kommune. På afdelingen Taurus er der plads til 10 børn i alderen 13-15 år. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene få nye gode oplevelser samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne.

Uge 25 mandag - onsdag: Børn med autisme, asperger og ADHD fra Skolen i Peter Vedelsgade på Amager
Der er plads til ca. 60 børn på skolen, fordelt i 10 klasser. Mandag - onsdag er det klasse C og onsdag - fredag er det klasse E, der skal have et ophold på Søgård. Det er elever, der har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for mange ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er for at give eleverne mulighed for at udvikle deres socialekompetencer og relationer og få andre og positive oplevelser end det er muligt i hverdagen. Vi håber dermed at få nogle gode oplevelser som vi kan "tage med hjem" og bruge i dagligdagen.

Uge 25 onsdag - fredag: Børn med autisme, asperger og ADHD fra Skolen i Peter Vedelsgade på Amager
Eleverne har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for meget ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er for at give eleverne mulighed for at udvikle deres socialekompetencer og relationer og få andre og positive oplevelser end det er muligt i hverdagen. De fleste af eleverne har ikke oplevet andre steder af Danmark end Sjælland.

Uge 26: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Kerteminde
Dyrehaven i Kerteminde er en døgninstitution for max 12 børn i alderen 3-18 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 27: Adashøj i Nærum er et tilbud for børn med psykosociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder
Adashøj Dagbehandling i Nærum er til børn i alderen 6-12 år. De seneste par år, har vi i højere grad fået børn med ADHD. På Adashøj arbejder vi med, at skabe en sammenhængende, målrettet og fleksibel hverdag, hvor undervisning, socialpædagogisk behandling og familiearbejde forenes, og hvor barnet og familiens individuelle udviklingsbehov bedst muligt tilgodeses. De børn der kommer på Adashøj, har for det meste mange dårlige oplevelser i "rygsækken". De har ofte været den, der har været uroskabende, i deres tidligere skole eller daginstitution, og bærer derfor rundt på mange dårlige oplevelser og nederlag.

Uge 28: Uldtotterne under Nordre SFO, er en specialinstitution for børn med psykiske handicaps
Uldtotterne er et SFO tilbud til børn med psykiske handicaps i alderen 6-12 år. Børnene kommer fra hele Ikast Kommune og går i specialklasser på 2 forskellige skoler. Børnene kommer fra forskellige kulturer og har vidt forskellige livsbetingelser. Mange kommer fra hjem, hvor både evne til stimili og økonomiske ressourcer er meget begrænsede. De fleste af børnene er opmærksomhedsforstyrrede. Børnene trives bedst i en meget struktureret hverdag, dette gør at det er svært for vore børn at deltage i f.eks. fritidsaktiviteter sammen med andre børn. Pt. er der 25 børn og der er 8 pædagoger knyttet til gruppen.

Uge 29: Omsorgssvigtede børn fra Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding
Tinghøj er en døgninstitution der tilbyder trygge rammer for 14 omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Huset er delt i to afdelinger med hver sin gruppe. I ungegruppen er der plads til seks unge i alderen 15-18 år, og i børnegruppen er der plads til otte børn i alderen 1-14 år. Børnene og de unge på Tinghøj kan bibeholde deres vante skole ved indflytningen og der bliver lagt vægt på, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter og benytter lokalområdets tilbud.

Uge 30: Børnehjemmet Sanderumhus er en døgninstitution under Odense Kommune
Børnehjemmets målgruppe er børn/unge i alderen 0 - 18 (23) år. Fællesnævner for vores børn er, at de kommer fra socialt og/eller følelsesmæssigt belastede, ressourcesvage familier, og som følge heraf har adfærdsmæssige og/eller personlighedsmæssige vanskeligheder. Sanderumhus modtager børn/unge både til anbringelse i kortere tid, med henblik på udredning og undersøgelse, og har desuden anbragt børn/unge af længere varighed. Da børnene/de unge har meget forskellige problemstillinger, lægger Sanderumhus stor vægt på en individuel tilgang til barnet/den unge. Der bliver ligeledes lagt vægt på at vores beboere kan bibeholde deres vante skole og ligeledes at de deltager i fritidsaktiviteter i lokalmiljøet. Vi ønsker at vores beboere får nye gode oplevelser på Søgård Hovedgård samt at de oplever fællesskabet i samværet med stabile voksne.

Uge 31: Behandlingshjemmet Kokkedal i Hørsholm er for børn med psykiatriske lidelser
Behandlingshjemmet Kokkedal er en døgninstitution, normeret til 16 børn med psykiatriske lidelser. Målgruppen består primært af tidligt skadede børn i alderen 6-13 år. De er normaltbegavede, men de fleste er understimulerede på den ene eller anden måde. Enkelte af dem er udagerende, enkelte dårligt begavede, men ellers alle med følelsesmæssige problemer.

Uge 32: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling. Før hvert skoleår, vil vi gerne ryste elever, lærere og pædagoger sammen. Dette giver den bedste mulighed for at starte det nye skoleår på en god måde. Børnene er normalt begavede og turen vil også indeholde faglige opgaver og udflugter.

Uge 33: Lindehuset fra Hillerød er for børn der generelt har været udsat for omsorgssvigt
Lindehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården. Børnene er i alderen 11-16 år og har generelt været udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom samtidig med at børnene har forskellige psykiske lidelser. Som følge heraf har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 34: Døve og hørehæmmede børn fra Skolehjemmet Plutovænget i Fredericia
Plutovænget er et elevhjem for døve og hørehæmmede børn i alderen 8-12 år, der endvidere har sociale eller emotionelle forstyrrelser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at iagttage "dynamikken" i gruppen, med fokus på socialrelationer.

Uge 35: Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj er for børn med indlærings- og koncentrationsproblemer
Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj, tilbyder undervisning for børn i den skolepligtige alder. Børnene på Arildsgård er normalt begavede, med indlærings- og koncentrationsproblemer, og med adfærdsmæssige problemer der gør at de også kan have svært ved at navigere i sociale sammenhænge.

Uge 36: Omsorgssvigtede børn fra dag- og døgnbehandlingsinstitution Emdrupgård fra KBH NV
Emdrupgård er en dag- og døgnbehandlingsinstitution for børn og unge i alderen 9-16 år, som har sociale problemer og oftest er omsorgssvigtede. I nogle tilfælde har børnene også udviklingsforstyrrelser.

Uge 37: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra Sølyst Skolen i Silkeborg
E-fløjen på Sølyst Skolen er en afdeling for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Indskolingen er børn i alderen 8-10 år hvor mange af eleverne kommer fra ressourcesvage hjem hvor eleverne ikke får mange oplevelser ud af huset. I det kommende skoleår udvides gruppen med 50 %, hvorfor der er mange, der skal integreres hurtigst muligt. Opholdet skal bruges til at udvide børnenes sociale kompetencer, samt skabe et fællesskab til brug fremover.

Uge 38: børn og unge med følelsesmæssige og/eller sociale problemstillinger fra Kvistrup gl. skole i Haderslev
Kvistrup gl. skole i Haderslev er en specialskole for børn og unge med store følelsesmæssige og sociale udfordringer med deraf følgende indlæringsvanskeligheder. Der er pt. 15 elever og 6 voksne. Vores elever er i alderen 9 - 17 år. Den nuværende elevgruppe består af 6 børn/unge fra Opholdstedet i Reden, 5 unge fra opholdsstedet Under Kastanien, 1 barn fra et eksternt opholdssted og 3 elever bor hos en enlig forælder, med sociale udfordringer af forskellig slags.

Uge 39: Børn med indlæringsproblemer fra Christiansfeld
Lindeklassen er et skoletilbud for normaltbegavede børn med indlærings og adfærdsvanskeligheder. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end de vante, samt træning i opøvelse af sociale færdigheder.

Uge 41: Børn med ADHD fra Tårnbygårdsskolen i Kastrup
Tårnbygårdsskolen får til august en klasse med børn i alderen 11 - 14 år, der alle lider af ADHD. Det er børn der har brug for stabilitet og tryghed, og desværre har alle skiftet skole 2-3 gange. Hjemmene vil deres børn det godt, men da nogle af forældrene selv lider af ADHD, har de svært ved helt at strukturere hverdagen. De fleste af børnene har ikke været længere væk end et par timers kørsel fra Amager. Formålet med opholdet er socialt samvær, kropslig udfoldelse og at opleve den dejlige natur på Langeland.

Uge 42: Frederiksholm Akutinstitution fra KBH SV er for omsorgssvigtede børn
Frederiksholm er Københavns Kommunes akutinstitution for børn i alderen 7-13 år. Institutionen er normeret til 16 børn, men belægningen varierer, og der er tale om op imod 100 anbringelser årligt, mange af disse i aften- og nattetimerne og weekenden. Indsatsen sker på et værdsættende grundlag og er styret af faglige modeller. Arbejdet er forankret i et tværfagligt børneteam, pædagoger, socialrådgiver og psykolog, der har ansvar for at opgaven løses konkret i forhold til det enkelte barn og med udgangspunkt i barnets særkende og i formålet med foranstaltningen.

Uge 43: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn fra Ronæsbo i Nørre Åby
Ronæsbo er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn i alderen 14-18 år, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.