Lejre i 2011

Uge 6: Holsteins Minde i Næstved er et opholdssted for anbragte børn
Børnene har forskellige diagnoser, så som ADHD, tidligt skadet, men alle har været udsat for omsorgssvigt, og har sociale og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder, eller problemer med indlæring.

Uge 7: Børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer fra Brummersvej i Vejle
Børne- og Ungdomspensionen Brummersvej er for børn og unge mellem 2 og 16 år, der i kortere eller længere tid har brug for hjælp til at løse sociale problemer og støtte til en udvikling i positiv retning.

Uge 10: Stutgården i Hillerød er for børn med alvorlige relations forstyrrelser
Stutgården er en behandlings institution for børn mellem 6-16 år. Børnene er alle normalt til velbegavet med alvorlige relations forstyrrelse. Mange af børnene kommer fra hjem med begrænsede ressourcer både økonomisk og socialt. De kan være beskrevet som børn med udviklingsforstyrrelser eller som børn med sindslidelser f.eks. skizotypisk sindslidelser, som børn der har autistiske eller psykotiske træk, episoder eller reaktioner.

Uge 14: Elever med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 54 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. En stor del af forældregruppen har heller ikke de store ressourcer, - hverken menneskeligt eller økonomisk, hvilket jo også får konsekvenser for deres børn. Børnene får ikke så mange andre oplevelser, og der er megen læring i at skulle af sted sammen med andre og være sammen med andre nogle dage, - det vil også udvide manges horisont og give god social træning/læring.

Uge 15 fredag - søndag: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn fra Skrillingeskolen i Middelfart
Skrillingeskolens afdeling Bøgelundskolen er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn i alderen 14-18 år, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.

Uge 16 mandag - fredag: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Kerteminde
Dyrehaven er et behandlingshjem for max 12 børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 16/17 lørdag - mandag: Børn og unge med sociale problemer fra Silkeborg
C. Knaps Minde i Silkeborg, er en døgninstitution der yder omsorg og opmærksomhed for børn og unge i alderen fra 3-18 år, således at barnet eller den unge i en vanskelig situation kan udvikle sig så optimalt som muligt. Børnene er generelt omsorgssvigtede tidligt i deres liv, og har brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Fælles for børnene er at de er behandlingstrængende med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling.

Uge 17 tirsdag - fredag: Modtagelsesafdelingen på Sølystskolen i Silkeborg er for de tosprogede børn
Modtagelsesafdelingen på Sølystskolen i Silkeborg er for nyankomne og børn, der ikke kan følge med i undervisningen i de danske klasser på grund af mangelfuldt dansk sprog. Undervisningen skal i løbet af max. 2 år give eleverne danskkundskaber nok til at blive udsluset fuld ud i en dansk normalklasse. Børnene er for de flestes vedkommende kommet til Danmark inden for de sidste halve år. Navnlig de mindste er meget "nye" i Danmark. Børnene kommer fra mange forskellige lande. Sølystskolen, Silkeborg

Uge 19: Børn med komplekse problemstillinger fra Tårnbygårdsskolen
Tårnbygårdsskolen er en specialskole i Kastrup, for børn med komplekse problemstillinger og betegnes i de fleste tilfælde som børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Børnene kan pga. deres handicap - autisme, mental retardering, ADHD og tilknytningsforstyrrelser - ikke deltage i de tilbud som ellers stilles til rådighed for børn og unge i kommunen, som f.eks. kommunens fritidstilbud og kommunens koloni tilbud.

Uge 20: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem
Blæksprutten er en institution i Silkeborg som modtager børn i alderen 0 - 6 år med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer. Mange af børnene kommer fra hjem med begrænsede ressourcer både økonomisk og socialt. Pædagogerne arbejder bl.a. med at styrke børnenes sociale kompetencer, sprogstimulering, at øge børnenes omverdensbevidsthed og kulturformidling. Opholdet på Søgård er for de ældste børn, som skal begynde i skolen.

Uge 21 tirsdag - torsdag: Børn med socio-emotionelle problemer fra Glamsbjerg
Heldagsskolen Ådalen er for børn i alderen 6-14 år med store socio/emotionelle vanskeligheder, de kan p.t. ikke rummes i folkeskolen. Formålet med opholdet på Søgård, er at få nogle fællesoplevelser som skal knytte børnegruppen tættere til hinanden. Pædagogerne får samtidigt et mere omfangsrigt indsigt i børnene.

Uge 21 fredag - søndag: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7 - 15 år. Børnene skal sammen med deres forældre på et ophold på Søgård. Formålet er at knytte børn og forældre tættere sammen. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 22: Børn med psyko-sociale vanskeligheder fra Heldagsskolen Stevns i Køge
Heldagsskolen er et skole- og behandlingssted til børn med psyko-sociale vanskeligheder, der har behov for både at blive hjulpet med social og psykiske vanskeligheder og med det skolefaglige. Et ophold hvor alle er sammen døgnet rundt, har en positiv effekt på det videre skoleforløb. Det giver børnene et frirum, hvor leg, læring, glæde og venskaber udfolder sig. Børnene får nogle erfaringer, hvor de oplever nye sider både hos sig selv, de andre børn og de voksne. Det er en investering der leves højt på resten af året.

Uge 23: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Sorgenfriskolen er et skoletilbud i Lyngby - Taarbæk Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Mange af eleverne har, udover deres faglige vanskeligheder, også adfærdsmæssige problemer, som også giver dem store problemer i samværet med andre. Klassen er i dette skoleår begyndt på mellemtrinnet og fået nye lærere og nye omgivelser. Formålet med vores tur i 4.a er at give eleverne en god fælles oplevelse og dermed prøve, at styrke sammenholdet eleverne i mellem.

Uge 24: Børn med sociale vanskeligheder fra Rødovre
Skiftesporet i Rødovre Kommune. På Skiftesporet er der plads til 30 børn i alderen 10-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de ældste elever og en for de yngste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne.

Uge 26: Reden er et aflastningstilbud til børn og unge med bl.a. ADHD fra Viborg
Reden er en speciel afdeling for børn og unge med ADHD og lignende adfærdsforstyrrelser, der hører under Egeskovhus, som er Viborg Kommunes aflastningstilbud til børn og unge med alle former for handicap. Børnene kan ikke deltage i andre lejrsammenhænge indenfor normalområdet, da de har svært ved at begå sig og forstå og acceptere sociale spilleregler.

Uge 27: Adashøj i Nærum er et tilbud for børn med psykosociale og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder
Adashøj Dagbehandling i Nærum er til børn i alderen 6-12 år. De seneste par år, har vi i højere grad fået børn med ADHD. På Adashøj arbejder vi med, at skabe en sammenhængende, målrettet og fleksibel hverdag, hvor undervisning, socialpædagogisk behandling og familiearbejde forenes, og hvor barnet og familiens individuelle udviklingsbehov bedst muligt tilgodeses. De børn der kommer på Adashøj, har for det meste mange dårlige oplevelser i "rygsækken". De har ofte været den, der har været uroskabende, i deres tidligere skole eller daginstitution, og bærer derfor rundt på mange dårlige oplevelser og nederlag.

Uge 28: Uldtotterne og Klub Kirkegade fra Ikast, er for børn med psykiske handicap
Uldtotterne og Klub Kirkegade er en specialinstitution under Ndr. Sfo. Ikast Kommune. Børnene er i alderen 6-18 år fordelt på 2 grupper efter alder og funktionsniveau. Specialgruppen er et special sfo tilbud for børn med psykiske handicap. Børnene kommer fra hele Ikast kommune og går i specialklasser på 2 forskellige skoler. Børnene kommer fra forskellige kulturer og har vidt forskellige livsbetingelser. Mange kommer fra hjem, hvor både evnen til stimuli og økonomiske midler er meget begrænsede. De fleste af børnene er opmærksomhedsforstyrrede. Ingen er psykisk alderssvarende udviklet. Dette betyder at der er mange 6 årige i en 16-17 års krop. Børnene trives bedst i en struktureret hverdag. Dette gør det svært for børnene at deltage i f.eks. fritidsaktiviteter sammen med andre børn.

Uge 29: Omsorgssvigtede børn fra Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding
Tinghøj er en døgninstitution der tilbyder trygge rammer for 14 omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Huset er delt i to afdelinger med hver sin gruppe. I ungegruppen er der plads til seks unge i alderen 15-18 år, og i børnegruppen er der plads til otte børn i alderen 1-14 år. Børnene og de unge på Tinghøj kan bibeholde deres vante skole ved indflytningen og der bliver lagt vægt på, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter og benytter lokalområdets tilbud.

Uge 30: Omsorgssvigtede børn fra Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld
Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 2-20 år, pga omsorgssvigt og seksuel misbrug. Alle børnene kommer fra meget ressourcesvage familier.

Uge 31: Børn og unge med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder.
Behandlingshjemmet Dalgaarden i Højbjerg modtager børn og unge mellem 5 og 12 år på indskrivningstidspunktet, med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle af børnene har udadrettede reaktionsmønstre, der giver sig udslag i f.eks. motorisk uro, svært ved at styre temperamentet, andre er præget af indre uro, angst, tristhed, tvangstanker og psykosomatiske problemer. Formålet med et ophold på Søgård er at give mulighed for tættere samvær mellem børn og voksne end der er i hverdagen.

Uge 32: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling. Før hvert skoleår, vil vi gerne ryste elever, lærere og pædagoger sammen. Dette giver den bedste mulighed for at starte det nye skoleår på en god måde. Børnene er normalt begavede og turen vil også indeholde faglige opgaver og udflugter.

Uge 34: Børn med indlæringsproblemer fra Christiansfeld
Lindeklassen er et skoletilbud for normaltbegavede børn med indlærings og adfærdsvanskeligheder. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end de vante, samt træning i opøvelse af sociale færdigheder.

Uge 35: Børn med særlige vanskeligheder fra Dagskolen Vikasku fra Frederiksberg
VIKASKU fra Frederiksberg er et behandlings- og skoletilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 6 år og 17 år med særlige vanskeligheder. Børnene og de unge kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i Folkeskolen. FrederiksbergFonden har ydet økonomisk støtte til dette ophold.

Uge 36: Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj er for børn med indlærings- og koncentrationsproblemer
Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj, tilbyder undervisning for børn og unge i den skolepligtige alder. Børnene og de unge på Arildsgård er normalt begavede, med indlærings- og koncentrationsproblemer, og med adfærdsmæssige problemer der gør at de også kan have svært ved at navigere i sociale sammenhænge. I uge 36 er det gruppen med de små elever og i uge 37 er det for de store elever.

Uge 37: Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj er for unge med indlærings- og koncentrationsproblemer
Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj, tilbyder undervisning for børn og unge i den skolepligtige alder. Børnene og de unge på Arildsgård er normalt begavede, med indlærings- og koncentrationsproblemer, og med adfærdsmæssige problemer der gør at de også kan have svært ved at navigere i sociale sammenhænge.

Uge 38: Skjernåskolen i Skjern er en specialskole for børn med vanskeligheder
Skolen er for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder samt multiple funktionsnedsættelser. 2 afdelinger med børn og unge i alderen 13-17 år, ingen alderssvarende, og med bl.a. downs syndrom skal på Søgård for at lære ansvar for sig selv og andre og se nye sider af Danmark.

Uge 39: Krogårdskolen i Greve er for børn med diverse diagnoser
Krogårdskolen i Greve er for elever, der af forskellige grunde vil nyde godt af muligheden for at komme væk fra skolens rammer og opleve noget anderledes og særligt. Der er tale om elever, der på grund af problemer i hjemmet eller grundet diverse diagnoser, har problemer med at omgås andre elever på en konstruktiv og positiv måde.

Uge 42: Udviklingshæmmede børn fra Broen i Hellerup, aflyst
Broen er en specialinstitution for udviklingshæmmede børn i alderen 6-18 år med varig nedsat psykisk funktionsevne, hvoraf en del har forskellige sammensatte psykosociale problemstillinger.