Lejre i 2012

Uge 10: Børn med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling fra Stutgården i Hillerød
Akaciehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården, hvor der bor anbragte børn med forskellige psykosociale og emotionelle vanskeligheder. Børnene er i alderen 7-15 år og har generelt være udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom. Som følge her af, har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 11: Børn med bl.a. autisme fra Skolen i Peter Vedels Gade på Amager
Skolen i Peter Vedels Gade er en af Københavns kommunes specialskoler indenfor autismespektret. Eleverne går i en klasse på 5-7 elever. Skolen er opbygget som et helhedstilbud, hvilket betyder at skole og fritid søges integreret. Der er knyttet lærere og pædagoger til hver klasse. En af problematikkerne, vores elever slås med dagligt, er at knytte venskaber. Det arbejder vi med i fællesskab og udfordrer gerne eleverne på læren om samarbejde samt daglige snakke omhandlende selvindsigt.

Uge 14: Pavillonen er en del af Chr. den 9´s børnehjem fra Århus
Pavillonen er en akut og observationsafdeling for børn og unge i aldersgruppen 5 til 14 år. Generelt kan det siges, at de børn og unge der anbringes i Pavillonen oftest har tilknytnings- og adfærdsforstyrrelser, samt kognitive og emotionelle problematikker. Ligeledes har flertallet af vores børn og unge en psykosocial problematik der fylder meget i hverdagen.

Uge 15: Børn med indlærings- og adfærdsvanskeligheder fra Frederiksgård Skole
Frederiksgård skole i Vanløse er et skoletilbud for elever med behov for specialundervisning. Eleverne fra indskolingen har også adfærdsmæssige problemer og kommer ofte fra familier med få resurser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end dem de kommer fra, samt en træning i sociale kompetencer.

Uge 16 tirsdag - fredag: Børn med sociale vanskeligheder fra Rødovre
Skiftesporet i Rødovre Kommune. På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de ældste elever og en for de yngste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne.

Uge 16 fredag - søndag: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn fra Bøgelundskolen i Middelfart
Bøgelundskolen er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn i alderen 14-18 år, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.

Uge 17 tirsdag - torsdag: Børn med socio-emotionelle problemer fra Heldagsskolen Flemløse i Glamsbjerg
Heldagsskolen Flemløse er for børn i alderen 6-14 år med store socio/emotionelle vanskeligheder, de kan p.t. ikke rummes i folkeskolen. Formålet med opholdet på Søgård, er at få nogle fællesoplevelser som skal knytte børnegruppen tættere til hinanden. Pædagogerne får samtidigt et mere omfangsrigt indsigt i børnene.

Uge 18: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem
Børnehuset Blæksprutten er en 0-6 års institution i Silkeborg. Blæksprutten modtager børn med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer. Deriblandt børn fra familier i udsatte positioner som dækker over bl.a. økonomiske og social udsat position. I Blæksprutten arbejder vi bl.a. på at styrke børnenes sociale og personlige kompetencer, samt at tilbyde dem oplevelser udenfor deres nærmiljø. Opholdet på Søgård er for de ældste børn, der starter skole sommeren 2012.

Uge 19: Børn med komplekse problemstillinger fra Tårnbygårdsskolen
Tårnbygårdsskolen er en specialskole i Kastrup, for børn med komplekse problemstillinger og betegnes i de fleste tilfælde som børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Børnene kan pga. deres handicap - autisme, mental retardering, ADHD og tilknytningsforstyrrelser - ikke deltage i de tilbud som ellers stilles til rådighed for børn og unge i kommunen, som f.eks. kommunens fritidstilbud og kommunens koloni tilbud.

Uge 20: AFLYST Unge med psykosociale problemer fra Torvevej 19 i Ballerup
De unge har problemstillinger, som de til stadighed har at slås med i hverdagen, og som har fyldt meget igennem deres opvækst. De fleste har været udsat for omsorgssvigt eller andre overgreb i deres tidlige barndom, har ikke haft mange - om nogen overhovedet - oplevelser, og alene det at skulle af sted sammen med andre ligestillede i flere dage kan betyde såvel læring som udvidelse af deres horisont. De fleste har ligeledes en psykiatrisk diagnose, hvor de mest fremtrædende er ADHD, angst, depression og tvangstanker/handlinger.

Uge 21: Elever med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 54 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. En stor del af forældregruppen har heller ikke de store ressourcer, - hverken menneskeligt eller økonomisk, hvilket jo også får konsekvenser for deres børn. Børnene får ikke så mange andre oplevelser, og der er megen læring i at skulle af sted sammen med andre og være sammen med andre nogle dage, - det vil også udvide manges horisont og give god social træning/læring.

Uge 22: Elever med socio-emotionelle vanskeligheder fra Specialcenter Rådhusskolen i Vamdrup
Specialcenter Rådhusskolen i Vamdrup er for elever med socio-emotionelle vanskeligheder, der kan være følge af tidlig omsorgssvigt. I skolen tages der udgangspunkt i en forudsigelig og struktureret hverdag og med individuel undervisning, således at der tages afsæt i den enkelte elevs faglige færdighedsniveau. Børnene er normalt begavede, men på grund af svigt i starten af deres tilværelse, kan de have svært ved at være i sociale relationer.

Uge 22: fredag - søndag: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Skovgården i Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7 - 15 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give forældrene og børnene en weekend, hvor de får fælles gode oplevelser. Styrker familiens fællesskab, men også styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold, således at de også bruger hinanden udenfor Skovgårdens regi. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 23: Børn med såsom ADHD, asperger og tourette fra Skole- og familiehuset Østre Park i Ringsted
Skole- og familiehuset Østre Park er et dagbehandlingstilbud for børn, der af mange forskellige grunde ikke kan fungere i den almindelige folkeskole. Det er både børn med diagnoser typisk ADHD, asperger og tourette samt børn der har følelsesmæssige vanskeligheder og udfordringer af forskellig karakter. Der er børn, der kan være udad reagerende og voldsomme samt elever der er indad reagerende, grænsende op til selvskadene. Det er børn, der har brug for tæt voksenkontakt og guidning i forhold til at indgå i socialt samspil med andre jævnaldrende. Det er børn, der ofte er svage og understimuleret i forhold til oplevelser. Aldersmæssigt spænder elevgruppen fra 1- 10 klasse trin.

Uge 24: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra Sølystskolen fra Silkeborg
E-fløjen på Sølystskolen er en afdeling for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Indskolingen er børn i alderen 8-10 år hvor mange af eleverne kommer fra ressourcesvage hjem, hvor eleverne ikke får mange oplevelser ud af huset. I det kommende skoleår udvides gruppen med 50 %, hvorfor der er mange, der skal integreres hurtigst muligt. Opholdet skal bruges til at udvide børnenes sociale kompetencer, samt skabe et fællesskab til brug fremover.

Uge 25: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Sorgenfriskolen er et skoletilbud i Lyngby - Taarbæk Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Mange af eleverne har, udover deres faglige vanskeligheder, også adfærdsmæssige problemer, som også giver dem store problemer i samværet med andre. Klassen er præget af stor uro og konflikter eleverne imellem en stor del af tiden. Formålet med vores tur i 5.a er at give eleverne en god fælles oplevelse og dermed prøve, at styrke sammenholdet eleverne i mellem.

Uge 26: Familiecenter Viborg er for børn og unge med bl.a. ADHD eller tourette
Familiecenter Viborg i Viborg er en døgninstitution med 2 afdelinger. Den ene afdeling er en observationsafdeling, hvor børn bliver anbragt midlertidigt i udredning pga. omsorgssvigt eller andre overgreb, eller pga. at børnene ikke kan trives i deres familie. Den anden afdeling har børn med ADHD, tourette eller anden problemskabende adfærd.

Uge 27: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution, hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling. De anbragte børn har ikke altid mulighed for at tage på ferie med deres familier, derfor tager pædagogerne hvert år en uge på sommerferie med børnene. Pædagogerne laver en sommerferie, som giver børnene en oplevelse af at have samme muligheder som andre børn i Danmark.

Uge 28: Uldtotterne fra Ikast, er for børn med psykiske handicap
Uldtotterne er en specialinstitution under Ndr. sfo, Ikast kommune. Børnene er i alderen 6-12 år fordelt på flere grupper efter funktionsniveau. Specialgruppen er et kommunalt sfo tilbud til børn med psykiske handicaps. Børnene kommer fra hele Ikast- Brande kommune og går i specialklasser på 2 forskellige skoler. Børnene kommer fra forskellige kulturer og har vidt forskellige livsbetingelser. Mange kommer fra hjem, hvor både evnen til stimuli og økonomiske midler er meget begrænsede. De fleste af børnene er opmærksomhedsforstyrret. Ingen er psykisk alderssvarende udviklet. Dette betyder vi har mange 2 til 3-årige i en 10-11 års krop. Børnene trives bedst i en struktureret hverdag. Dette gør det svært for vore børn at deltage i fritidsaktiviteter sammen med andre børn.

Uge 29: Omsorgssvigtede børn og unge fra Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld
Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 2-25 år, som bor på Bakkevej pga. omsorgssvigt og seksuel misbrug. Eller børnene eller de unge kan have en diagnose som ADHD. Alle børnene kommer fra meget ressourcesvage familier.

Uge 30: Hald Ege afd. Asgård fra Viborg er for normalt begavede børn og unge med relationsforstyrrelser grundet omsorgssvigt
Hald Ege er en behandlingsinstitution for normalt begavede børn/unge. Børnene er pt. i alderen 10 - 17 år. Børnene er relationsforstyrrede pga. af omsorgssvigt. Generelt udviser børnene grundlæg-gende sociale og emotionelle vanskeligheder og har behov for et mangeårigt behandlingstilbud i døgnregi. Nogle har psykiatriske lidelser som ADHD, angst, depression og tvangstanker. Børnene har desuden store indlæringsvanskeligheder.

Uge 31: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Kerteminde
Dyrehaven er et behandlingshjem for max 12 børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 32: Børn med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder fra Dalgården i Højbjerg
Behandlingshjemmet Dalgaarden i Højbjerg modtager børn og unge mellem 5 og 12 år på indskrivningstidspunktet. Børnene har omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder. Nogle af børnene har udadrettede reaktionsmønstre, der giver sig udslag i f.eks. motorisk uro, svært ved at styre temperamentet. Andre er præget af indre uro, angst, tristhed, tvangstanker og psykosomatiske problemer. Formålet med et ophold på Søgård er at give mulighed for tættere samvær mellem børn og voksne end der er i hverdagen.

Uge 33: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution, hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling. Før hvert skoleår, vil pædagogerne gerne ryste elever, lærere og pædagoger sammen. Dette giver den bedste mulighed for at starte det nye skoleår på en god måde. Børnene er normalt begavede og turen vil også indeholde faglige opgaver og udflugter.

Uge 34: AFLYST Børn med såsom ADHD, asperger og tourette fra Skole- og familiehuset Østre Park i Ringsted
Skole- og familiehuset Østre Park er et dagbehandlingstilbud for børn, der af mange forskellige grunde ikke kan fungere i den almindelige folkeskole. Det er både børn med diagnoser typisk ADHD, asperger og tourette samt børn der har følelsesmæssige vanskeligheder og udfordringer af forskellig karakter. Der er børn, der kan være udad reagerende og voldsomme samt elever der er indad reagerende, grænsende op til selvskadene. Det er børn, der har brug for tæt voksenkontakt og guidning i forhold til at indgå i socialt samspil med andre jævnaldrende. Det er børn, der ofte er svage og understimuleret i forhold til oplevelser. Dette ophold er for familieklassen, hvor forældrene også deltager, for at knytte børn og forældre mere sammen.

Uge 35: Skole og Behandlingshjemmet Spanager fra Skensved er for børn der har neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karatkarakter - primært mental retardering og/eller ADHD.
Desuden har mange af børnene, når de kommer til Spanager, svært ved at få gode relationer til andre mennesker, og nogle af dem har en decideret tilknytningsforstyrrelse. Fælles for alle børnene er, at de har brug for en meget struktureret hverdag, med høj grad af overskuelighed og forudsigelighed. Vi bestræber os på hele tiden at være opdateret på forskning indenfor området, og samarbejde med den nødvendige ekspertise udenfor Spanager.

Uge 36: Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj er for børn og unge med indlærings- og koncentrationsproblemer
Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj, tilbyder undervisning for børn og unge i den skolepligtige alder. Børnene og de unge på Arildsgård er normalt begavede, med indlærings- og koncentrationsproblemer, og med adfærdsmæssige problemer der gør at de også kan have svært ved at navigere i sociale sammenhænge. I uge 36 er det gruppen med de små elever og i uge 37 er det for de store elever.

Uge 37: Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj er for børn og unge med indlærings- og koncentrationsproblemer
Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård i Brønshøj, tilbyder undervisning for børn og unge i den skolepligtige alder. Børnene og de unge på Arildsgård er normalt begavede, med indlærings- og koncentrationsproblemer, og med adfærdsmæssige problemer der gør at de også kan have svært ved at navigere i sociale sammenhænge.

Uge 39: Udviklingshæmmede børn fra Døgninstitutionen Hadruplund i Hundslund
Døgninstitutionen Hadruplund er et opholdssted for udviklingshæmmede børn ofte med forskellige diagnoser ud over udviklingshæmning. Hadruplund modtager for eksempel børn med autisme, ADHD, tidlige følelsesmæssige skader, epilepsi og psykiatriske problemstillinger og -lidelser. Hadruplund modtager børn med meget varieret funktionsevne, nogle uden ekspressivt sprog og med brug for støtte til helt basale funktioner som spisning og personlig hygiejne. Andre med en funktionsevne, der gør det muligt for eksempel at færdes i kendte omgivelser og deltage i vandreture og lignende, men med adfærdsmæssige og/ eller psykiatriske problemstillinger, som kræver kontinuerlig særlig støtte og behandling.

Uge 40: Fysisk og psykisk udviklingshæmmede unge med bl.a. down syndrom, hjerneskadede og mentalt retardering fra Mariebjerg i Vemb
På Mariebjerg er der 3 elevgrupper: Gruppe 1 sent udviklede unge mennesker, gruppe 2 fysisk og psykisk udviklingshæmmede og gruppe 3 unge inden for autismespekteret. På Mariebjerg arbejder de med at gøre de unge mennesker så selvstændige som muligt til et voksenliv. I dagtimerne undervises eleverne af lærere i individuelle mål, og i kollegiettiden hjælper og guider pædagogerne eleverne med dagligdags gøremål.

Uge 42: Udviklingshæmmede børn fra Døgninstitutionen Broen i Hellerup
Døgninstitutionen Broen er et socialpædagogisk bosted for børn og unge i Gentofte Kommune. Målgruppen er unge i alderen fra 15 år med varig nedsat psykisk funktionsevne. Flere af børnene/de unge har udover deres udviklingshandicap forskellige sammensatte psykosociale problemstillinger, som skyldes traumatiserende livsomstændigheder, omsorgssvigt og fysiske- eller psykiske overgreb.

Uge 43: AFLYST Børn og unge med social - og emotionelle vanskeligheder fra Vordingborg
Skole- og behandlingshjemmet Kastanigården er primært for børn og unge med social - og emotionelle vanskeligheder, som udspringer af neurologiske, familiære og/eller traumatiske vanskeligheder. Formålet med opholdet er, at samle både voksne og børn i andre rammer end de sædvanlige og at alle får et sundt og tiltrængt miljøskift.