Lejre i 2013

Uge 10: Lindehuset fra Hillerød er for børn der generelt har været udsat for omsorgssvigt
Lindehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården. Børnene er i alderen 11-16 år og har generelt været udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom samtidig med at børnene har forskellige psykiske lidelser. Som følge heraf har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 12: Børn med indlærings- og adfærdsvanskeligheder fra Frederiksgård Skole
Frederiksgård skole i Vanløse er et skoletilbud for elever med behov for specialundervisning. Eleverne fra indskolingen har også adfærdsmæssige problemer og kommer ofte fra familier med få resurser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end dem de kommer fra, samt en træning i sociale kompetencer.

Uge 15 fredag - søndag: Børn og unge med social - og emotionelle vanskeligheder fra Vordingborg
Skole- og behandlingshjemmet Kastaniegården er primært for børn og unge med social - og emotionelle vanskeligheder, som udspringer af neurologiske, familiære og/eller traumatiske vanskeligheder. Formålet med opholdet er, at samle både voksne og børn i andre rammer end de sædvanlige og at alle får et sundt og tiltrængt miljøskift.

Uge 16: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra Bøgelundskolen i Middelfart
Bøgelundskolen er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.

Uge 17: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem
Blæksprutten - det kulturelle børnehus er en 0-6 års institution i Silkeborg. Blæksprutten modtager børn med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer. Deriblandt børn fra familier i udsatte positioner som dækker over bl.a. økonomiske og social udsat position. I Blæksprutten arbejder vi bl.a. på at styrke børnenes sociale og personlige kompetencer, samt at tilbyde dem oplevelser udenfor deres nærmiljø. Opholdet på Søgård er for de ældste børn, der starter skole sommeren 2013.

Uge 18: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra Bøgelundskolen i Middelfart
Bøgelundskolen er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.

Uge 20: Børn med socio-emotionelle problemer fra Heldagsskolen Flemløse i Glamsbjerg
Heldagsskolen i Flemløse, tidligere Heldagsskolen Ådalen, er for børn i alderen 6-14 år med store socio/emotionelle vanskeligheder, de kan p.t. ikke rummes i folkeskolen. Formålet med opholdet på Søgård, er at få nogle fællesoplevelser som skal knytte børnegruppen tættere til hinanden. Pædagogerne får samtidigt et mere omfangsrigt indsigt i børnene.

Uge 21 tirsdag - fredag: Børn med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Uge 21 er for de yngste elever.

Uge 21 fredag - søndag: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Skovgården i Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytningsforstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7 - 15 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give forældrene og børnene en weekend, hvor de får fælles gode oplevelser. Styrker familiens fællesskab, men også styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold, således at de også bruger hinanden udenfor Skovgårdens regi. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 22: Børn med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Uge 22 er for de ældste elever.

Uge 23: Børn med indlæringsproblemer fra Specialcenter Christiansfeld afd. Lindeklassen
Lindeklassen er et skoletilbud for normaltbegavede børn med indlærings og adfærdsvanskeligheder. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end de vante, samt træning i opøvelse af sociale færdigheder. Uge 34 kommer der et hold børn fra Plusklassen.

Uge 24: Elever med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 54 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. En stor del af forældregruppen har heller ikke de store ressourcer, - hverken menneskeligt eller økonomisk, hvilket jo også får konsekvenser for deres børn. Børnene får ikke så mange andre oplevelser, og der er megen læring i at skulle af sted sammen med andre og være sammen med andre nogle dage, - det vil også udvide manges horisont og give god social træning/læring.

Uge 27: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling. Vores børn er anbragte og har ikke altid mulighed for at tage på ferie med deres familier, derfor tager vi hvert år en uge på sommerferie. Vi laver en sommerferie som giver børnene en oplevelse af, at have samme muligheder som andre børn i Danmark.

Uge 28: Børn og unge med psyko / sociale problemstillinger fra Margarethagården
Margarethagården i Snekkersten er en døgninstitution til børn og unge med psykosocial problemstillinger. Der er plads til 17 børn og unge i aldersgruppen fra ca. 3 til 18 år. Børnene er fordelt på to afdelinger. Afdelingerne varetager akut anbringelser samt længerevarende behandlingsarbejde i forhold til børn og unge. Det er bl.a. børn, der har diagnoser som ADHD og OCD og andre igen som har forældre, som ikke magter at være forældre på fuld tid. Det er ikke alle børnene, der har mulighed for at komme på sommerferie med deres familier og at komme på sommerferie giver børnene et afbræk i hverdagen og det giver dem mulighed for nye oplevelser, erfaringer og en følelse af at være lidt som andre, som om de er anbragt på en institution.

Uge 29: Omsorgssvigtede børn fra Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding
Tinghøj er en døgninstitution der tilbyder trygge rammer for 14 omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Huset er delt i to afdelinger med hver sin gruppe. I ungegruppen er der plads til seks unge i alderen 15-18 år, og i børnegruppen er der plads til otte børn i alderen 1-14 år. Børnene og de unge på Tinghøj kan bibeholde deres vante skole ved indflytningen og der bliver lagt vægt på, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter og benytter lokalområdets tilbud.

Uge 30: Skole og Behandlingshjemmet Spanager er for børn der bl.a. har neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karakter
Børnene har neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karakter - primært mental retardering og/eller ADHD. Desuden har mange af børnene, når de kommer til Spanager i Lille Skensved, svært ved at få gode relationer til andre mennesker, og nogle af dem har en decideret tilknytningsforstyrrelse. Fælles for alle børnene er, at de har brug for en meget struktureret hverdag, med høj grad af overskuelighed og forudsigelighed. Vi bestræber os på hele tiden at være opdateret på forskning indenfor området, og samarbejde med den nødvendige ekspertise udenfor Spanager.

Uge 30 torsdag - søndag: Børn fra Børnehjemmet Dyrehaven fra Kerteminde
Dyrehaven er et behandlingshjem for max 12 børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 31: Omsorgssvigtede børn og unge fra Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld
Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 2-25 år, som bor på Bakkevej pga. omsorgssvigt og seksuel misbrug. Eller børnene eller de unge kan have en diagnose som ADHD. Alle børnene kommer fra meget ressourcesvage familier.

Uge 32: Uldtotterne fra Ikast, er for børn med psykiske handicap
Uldtotterne er en specialinstitution under Nordre SFO, Ikast kommune. Børnene er i alderen 6-12 år fordelt på flere grupper efter funktionsniveau. Specialgruppen er et kommunalt sfo tilbud til børn med psykiske handicaps. Børnene kommer fra hele Ikast- Brande kommune og går i specialklasser på 2 forskellige skoler. Børnene kommer fra forskellige kulturer og har vidt forskellige livsbetingelser. Mange kommer fra hjem, hvor både evnen til stimuli og økonomiske midler er meget begrænsede. De fleste af børnene er opmærksomhedsforstyrret. Ingen er psykisk alderssvarende udviklet. Dette betyder vi har mange 2 til 3-årige i en 10-11 års krop. Børnene trives bedst i en struktureret hverdag. Dette gør det svært for vore børn at deltage i fritidsaktiviteter sammen med andre børn.

Uge 33: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling. Før hvert skoleår, vil vi gerne ryste elever, lærere og pædagoger sammen. Dette giver den bedste mulighed for at starte det nye skoleår på en god måde. Børnene er normalt begavede og turen vil også indeholde faglige opgaver og udflugter.

Uge 34: Børn med indlæringsproblemer fra Specialcenter Christiansfeld afd. Plusklassen
Plusklassen er et skoletilbud for normaltbegavede børn med indlærings og adfærdsvanskeligheder. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end de vante, samt træning i opøvelse af sociale færdigheder.

Uge 35: Børn med særlige vanskeligheder fra Dagskolen Vikasku fra Frederiksberg
VIKASKU fra Frederiksberg er et behandlings- og skoletilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 6 år og 17 år med særlige vanskeligheder. Børnene og de unge kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i Folkeskolen.

Uge 36: Uge 36: Udsatte børn fra Skole- og Familiehuset Østre Park i Ringsted
Skole og Familiehuset Østre Park er for sårbare og udsatte børn og unge fra 0-18 år. 12 børn mellem 2 og 16 år og deres forældre glæder sig til et ophold på Søgård Hovedgård. Formålet med opholdet er, at børn og forældre får et bedre forhold til hinanden.

Uge 37: Børn med indlæringsproblemer fra Specialcenter Christiansfeld afd. Mellemtrinnet
Mellemtrinnet er et skoletilbud for normalt begavede børn med indlæringsproblemer og adfærdsvanskeligheder, der af den ene eller anden grund ikke kan trives i almindelig skoleforhold sammen med mange børn. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene mulighed for at komme ud og opleve andre miljøer end de vante, samt træning i opøvelse af sociale færdigheder.

Uge 38: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra Sølystskolen fra Silkeborg
Specialklasserne på Sølystskolen er en afdeling for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Indskolingen er børn i alderen 6-11 år, hvor mange af eleverne kommer fra ressourcesvage hjem, og hvor eleverne ikke får mange oplevelser ud af huset. I det kommende skoleår begynder fem nye elever og andre rykker op til mellemtrinnet. Derfor er der nye, der skal integreres hurtigst muligt og andre skal lære at være de store i gruppen. Opholdet skal bruges til at udvide børnenes sociale kompetencer, samt skabe et fællesskab til brug fremover.

Uge 40 fredag - søndag: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra Vestfyn
Skrillingeskolen i Middelfart er en kommunal folkeskole, der bl.a. modtager børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra hele Vestfyn. Skolen modtager børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, børn med generelle indlæringsforstyrrelser, herunder forskellige dysfunktioner, børn med autisme, og børn med funktionsnedsættelse. Mange af børnene har brug for én til én støtte. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give de forældre og børn der går på Skrillingeskolen en mulighed for at komme på en weekend tur sammen med deres skolekammerater, da det er svært for dem at ses efter skoletiden, da de ofte bor langt fra hinanden.

Uge 42: Omsorgssvigtede børn fra Opholdsstedet Skovbogård
Opholdsstedet Skovbogård i Tappernøje er for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 6-18 år, alle med psykosociale problemer. Børnene inddrages i hverdagen under strukturerede rammer, hvor rytme, forudsigelighed og stabilitet er nøgleord.