Lejre i 2016.

Uge 10: Tappernøje Dagskole i Tappernøje er en skole for udsatte børn og unge
Tappernøje Dagskole er et privat socialpædagogisk skole- og behandlingstilbud til normaltbegavede udsatte børn og unge, der har brug for et alternativ til folkeskolen. De fleste af eleverne har negative oplevelser omkring det at gå i skole, når de starter. De har oplevet ikke at slå til, ikke at kunne leve op til kravene og ikke at kunne fungere i det "normale" fællesskab. Pædagogerne giver eleverne mulighed for at få et nyt perspektiv på det at lære og at være - også i fællesskab. Pædagogerne tror på, at man skal være for at kunne lære.

Uge 11: Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de unge ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 16: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem
Blæksprutten - det kulturelle børnehus er en 0-6 års institution i Silkeborg. Blæksprutten modtager børn med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer. Deriblandt børn fra familier i udsatte positioner som dækker over bl.a. økonomiske og social udsat position. I Blæksprutten arbejder vi bl.a. på at styrke børnenes sociale og personlige kompetencer, samt at tilbyde dem oplevelser udenfor deres nærmiljø. Opholdet på Søgård er for de ældste børn, der starter skole sommeren 2016. Nordea-fonden har ydet økonomisk støtte til dette ophold.

Uge 17: Elever i alderen 10-15 år (mellemtrinnet) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 18: Børn med socio-emotionelle problemer fra Helhedsskolen Flemløse i Glamsbjerg
Helhedsskolen i Flemløse er for børn i alderen 6-14 år med store socio/emotionelle vanskeligheder, de kan p.t. ikke rummes i folkeskolen. Formålet med opholdet på Søgård, er at få nogle fællesoplevelser som skal knytte børnegruppen tættere til hinanden. Pædagogerne får samtidigt et mere omfangsrigt indsigt i børnene.

Uge 19: Elever i alderen 6-11 år (indskolingen) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Formålet med lejren er at give eleverne en stor, fælles oplevelse. Mange af vore elever kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give eleverne mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for vore elever være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage og i nye sammenhænge. Vi arbejder meget med elevernes sociale kompetencer i hverdagene på skolen. Dette vil vi gerne give dem mulighed for at arbejde videre med i nye sammenhænge.

Uge 20: Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l.
Uge 20 onsdag - fredag: Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l. Børnene og de unge fra Specialcenter Sigrid Undset har generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle af børnene har en del diagnoser udover deres generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan nævnes: ADHD, angst, autisme, infantil autisme, Tourettes syndrom, shaking-baby-syndrom, forskellige genbetingede syndromer som Downs syndrom, Williams syndrom, Wolf-Hirschorn-syndrom. Her er også børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, selvskadende adfærd, børn med et meget mangelfuldt sprog så som svære udtalevanskeligheder, mangelfuldt ordforråd eller slet intet verbalt talesprog. Andre har epilepsi, nedsat syn og / eller nedsat hørelse, ligesom her også er børn med spasticitet og andre dysfunktioner i bevægeapparatet.

Uge 20 fredag - søndag: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra Vestfyn
Skrillingeskolen i Middelfart er en kommunal folkeskole, der bl.a. modtager børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra hele Vestfyn. Skolen modtager børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, børn med generelle indlæringsforstyrrelser, herunder forskellige dysfunktioner, børn med autisme, og børn med funktionsnedsættelse. Mange af børnene har brug for én til én støtte. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give de forældre og børn der går på Skrillingeskolen en mulighed for at komme på en weekend tur sammen med deres skolekammerater, da det er svært for dem at ses efter skoletiden, da de ofte bor langt fra hinanden.

Uge 21 mandag - onsdag: Rindum Kjærgaard i Ringkøbing er for elever med bl.a. ADHD-diagnoser
Rindum Kjærgaard er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes specialskoler med tilbud til børn med særlige behov og tilbyder undervisning efter folkeskoleloven. Skolen er en heldagsskole der i dag er normeret til 42 elever, som er kendetegnet ved problematikker indenfor adfærd, kontakt og trivsel, herunder tilknytningsforstyrrelser, ADHD-diagnoser (opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet) og autisme spektrum forstyrrelser (ASF) med vanskeligheder indenfor kommunikation, socialt samspil og social forestillingsevne. Eleverne er opdelt i klasser og i uge 23 skal andre elever have et ophold.

Uge 21 onsdag - fredag: Elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder fra Kildevældsskolen på Østerbro i København
Børnene går i modtagelsesklasse på Kildevældsskolen i København. Børnene er ml. 9 og 13 år gamle. Det er børn der er kommet til Danmark indenfor det sidste halvandet år. De kommer fra mange forskellige lande: Nepal, Singapore, Syrien, Irak, Polen, Grønland (de børn har som regel en alvorligt syg mor eller far), etc. Kildevældsskolen modtager løbende børn, som skal gå på skolen i ca. to år. Hvilket betyder at børnene udsluses til danske klasser løbende. Samlet for børnene er dog at deres familier, som oftest, er ressourcesvage. De venter på opholdstilladelse og har et meget lille kendskab til Danmark, dansk kultur, muligheder, skolegang, fritid o. lign. Børnene er, som udgangspunkt, normalt fungerende.

Uge 21 fredag - søndag: Børn med sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige problemer fra Skovgården i Fuglebjerg
Skovgården er et behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede, tidligt skadede og tilknytnings-forstyrrede børn i den skolepligtige alder, 7 - 15 år. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give forældrene og børnene en weekend, hvor de får fælles gode oplevelser. Styrker familiens fællesskab, men også styrkelse af forældrenes indbyrdes forhold, således at de også bruger hinanden udenfor Skovgårdens regi. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 22: Børnene fra Baunegård Skolen i Værløse har bl.a. generelle udviklingsforstyrrelser
Børnene har især Aspergers Syndrom, men mange af børnene har også andre og tilgrænsende diagnoser og vanskeligheder. Det kan f.eks. være indlæringsforstyrrelser, generelle udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, tics og Tourettes Syndrom, angsttilstand, tvangstilstande m.v. Formålet med opholdet er at kunne skabe bedre relationer mellem barn/barn og voksne imellem, så børnene på sigt får bedre mulighed for at kunne udvikle sig følelsesmæssigt og personligt.

Uge 23 mandag - onsdag: Rindum Kjærgaard i Ringkøbing er for elever med bl.a. ADHD-diagnoser
Rindum Kjærgaard er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes specialskoler med tilbud til børn med særlige behov og tilbyder undervisning efter folkeskoleloven. Skolen er en heldagsskole der i dag er normeret til 42 elever, som er kendetegnet ved problematikker indenfor adfærd, kontakt og trivsel, herunder tilknytningsforstyrrelser, ADHD-diagnoser (opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet) og autisme spektrum forstyrrelser (ASF) med vanskeligheder indenfor kommunikation, socialt samspil og social forestillingsevne. Eleverne er opdelt i klasser og i uge 21 og uge 23 onsdag - fredag skal andre elever have et ophold.

Uge 23 onsdag - fredag: Rindum Kjærgaard i Ringkøbing er for elever med bl.a. ADHD-diagnoser
Rindum Kjærgaard er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes specialskoler med tilbud til børn med særlige behov og tilbyder undervisning efter folkeskoleloven. Skolen er en heldagsskole der i dag er normeret til 42 elever, som er kendetegnet ved problematikker indenfor adfærd, kontakt og trivsel, herunder tilknytningsforstyrrelser, ADHD-diagnoser (opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet) og autisme spektrum forstyrrelser (ASF) med vanskeligheder indenfor kommunikation, socialt samspil og social forestillingsevne. Eleverne er opdelt i klasser og i uge 21 og uge 23 mandag - onsdag skal andre elever have et ophold.

Uge 25: Børn med tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering fra Glostrup
Glostrup Observations- og Behandlingshjems målgruppe er spæd- og småbørn fra 0-6 år. Børnenes følelsesmæssige, fysiske og/eller sociale udvikling skønnes truet i et omfang, der kræver speciel pædagogisk, psykologisk og/eller psykiatrisk observation, undersøgelse og/eller behandling. Børnenes problemstillinger kan f.eks. være alkoholskader, abstinenssymptomer, tegn på omsorgssvigt, tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering.

Uge 26: Børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder fra Helhedstilbuddet Skovmoseskolen i Rødovre
Fælles for Skovmoseskolens elever er, at de alle har et eller flere handicap, så som Downs Syndrom eller andre genetisk betingede variationer. De kan være blevet skadede før eller under deres fødsel. De kan have haft sygdomme, som fx meningitis, eller været ude for ulykker, der har forårsaget hjerneskader. Enkelte elever har autisme i lettere grad - eller ADHD. De har brug for struktur, støtte og udfordringer.

Uge 27: Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Stensagergården i Viby J
Stensagergården tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De er i alderen 0-18 år. Stensagergården lægger vægt på, at børnene sammen med andre børn lærer at være hjemmefra under betryggende forhold. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber i et "hjemligt" fritidsmiljø, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra. Formålet med lejeren er at give børnene en god oplevelse af at være på lejr med deres kammerater.

Uge 28: Margarethagården i Hornbæk er en døgninstitution for børn og unge med psykosocial problemstillinger
Der er plads til 16 børn og unge i aldersgruppen fra ca. 3 til 18 år. Børnene er fordelt på to afdelinger. Afdelingerne varetager akut anbringelser samt længerevarende behandlingsarbejde i forhold til børn og unge. Det er bl.a. børn, der har diagnoser som ADHD og OCD og andre igen som har forældre, som ikke magter at være forældre på fuld tid. Det er ikke alle børnene, der har mulighed for at komme på sommerferie med deres familier og at komme på sommerferie giver børnene et afbræk i hverdagen og det giver dem mulighed for nye oplevelser, erfaringer og en følelse af at være lidt som andre, selv om de er anbragt på en institution.

Uge 29: Udsatte børn fra Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding
Tinghøj er en døgninstitution der tilbyder trygge rammer for 16 udsatte børn og unge i alderen 3 -18 år. Huset er delt i to afdelinger med hver sin gruppe. I ungegruppen er der plads til 8 unge i alderen 14 -18 år, og i børnegruppen er der plads til 8 børn i alderen 3 -14 år. Børnene og de unge på Tinghøj kan bibeholde deres vante skole ved indflytningen, og der bliver lagt vægt på, at børnene og de unge deltager i fritidsaktiviteter og benytter lokalområdets tilbud.

Uge 30: Omsorgssvigtede børn og unge fra Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld
Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 2-23 år, som bor på Bakkevej pga. omsorgssvigt og seksuel misbrug. Eller børnene eller de unge kan have en diagnose som ADHD. Alle børnene kommer fra meget ressourcesvage familier.

Uge 31: Magnoliegården i Hårlev er en behandlingsinstitution for børn mellem 6 og 18 år
Børnene har svære psykosociale problemer, og som følge heraf har vanskeligheder ved at indgå i givende relationer til andre mennesker. Børnene er overvejende normalt begavede. De kan have været ude for omsorgssvigt og understimulering, kan have tilknytningsforstyrrelser og/eller neuropsykiatriske problemstillinger såsom ADHD, Tourette syndrom, OCD mv. Mange af børnene kommer med nogle massive problemhistorier, og det er væsentligt for behandlingsarbejdet at være optaget af børnenes identitetsdannelse, herunder sætte fokus på de gode og ressourcefulde fortællinger, som pædagogerne i den grad oplever, når de samme voksne og børn er sammen i mange døgn på kolonier, og hvor de fede oplevelser, opleves sammen, og gemmes og bruges til gode minder og udvikling/etablering af relationer, nye som gamle.

Uge 32: Villa Kokkedal i Hørsholm er for børn med psykiatriske lidelser
Specialinstitutionen Villa Kokkedal er en døgninstitution hvor der bor børn mellem 4-14 år som har svære psykiske og/eller psykiatriske vanskeligheder. De kan eks. have ADHD, ADD, OCD, Tourettes og Aspergers Syndrom. Mange af børnene har tilknytning og personlighedsforstyrrelser som gør det vanskeligt for dem at kunne socialiserer med andre og udvikle et almindeligt børneliv. De går i internskole med specialundervisning tilknyttet. Formålet med opholdet er at kunne skabe bedre relationer mellem barn/ barn og voksne imellem, så børnene på sigt får bedre mulighed for at kunne udvikle sig følelsesmæssigt og personligt.

Uge 33: Lindehuset er en afdeling på Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød, hvor der bor børn med f.eks. gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Børnene er alle primært normalt til velbegavede, som i større eller mindre omfang har en afvigende opfattelse af sig selv, omverdenen og sine relationer til andre i forhold til, hvad der er almindeligt. Det drejer sig om børn, hvis tænkning ofte er farvet af angstfyldte forestillinger, manglende begrebsforståelse og konkrethed, og som har forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd. De kan være beskrevet som børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Autismespektrumforstyrrelser) eller som børn med sindslidelser, fx skizotypisk sindslidelse eller som børn der har autistiske eller psykotiske træk, episoder eller reaktioner.

Uge 34: Børn med bl.a. ADHD fra Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken fra København SV
Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken er en dagskole for børn, der har store psykosociale problemer og er alle blevet diagnosticeret med henholdsvis ADHD, angst og psykoser. Mange af børnene har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved udadreagerende adfærd og store udfordringer med at fungere i fællesskaber. De fleste af børnene har resurse svage forældre, hvilken gør, at de ikke får den omsorg og forståelse, som de har brug for og heller ikke så mange oplevelser.

Uge 35: Elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder fra Kildevældsskolen på Østerbro i København
Eleverne går i specialklasserækker på Kildevældsskolen. Skolen er for elever, som har generelle indlæringsvanskeligheder samt adfærdsmæssige problemer og kommer ofte fra familier med få resurser. Formålet med opholdet er at træne de sociale kompetencer samt at komme ud og opleve andre miljøer end dem eleverne kommer fra.

Uge 36: Børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps fra Specialcenter Vonsild i Kolding
Elevgruppens fællesnævner er, at de er psykisk udviklingshæmmede og evt. også fysisk handicappede i en eller anden grad. De har alle brug for samspil med andre, trygge og faste rammer, samt mange gentagelser for at lære. Der er flere af eleverne, som har store vanskeligheder med at udtrykke sig via talesproget, og skal derfor lære andre måder at kommunikere på. Pædagogerne vil gerne bruge lejren som en ryste sammen tur, som et godt afsæt for et nyt skoleår.

Uge 37: Børn i alderen 9 - 13 år med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Formålet med dette ophold er, at ryste de nye elever sammen og give dem en god oplevelse med en masse aktiviteter.

Uge 38: Børn i alderen 7-10 år med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Formålet med dette ophold er, at ryste de nye elever sammen og give dem en god oplevelse med en masse aktiviteter.

Uge 39: Ullerødskolen i Kokkedal er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet
Ullerødskolen er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet. Eleverne har bl.a. brug for at udvikle deres sociale kompetencer, relationer samt det at være en del af et større fællesskab. Dertil er lejrskole et godt middel. Eleverne har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for meget ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er således en god ramme for elevernes udvikling og en mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem anderledes oplevelser, end det er muligt i hverdagen. Ugen efter kommer der et andet hold fra Ullerødskolen.

Uge 40: Ullerødskolen i Kokkedal er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet
Ullerødskolen er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet. Eleverne har bl.a. brug for at udvikle deres sociale kompetencer, relationer samt det at være en del af et større fællesskab. Dertil er lejrskole et godt middel. Eleverne har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for meget ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er således en god ramme for elevernes udvikling og en mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem anderledes oplevelser, end det er muligt i hverdagen. Ugen før kommer der et andet hold fra Ullerødskolen.

Uge 41: Børn med tilknytningsvanskeligheder fra Nyborg Heldagsskole i Ullerslev
Børnene er normalbegavede men med massive socio-emotionelle vanskeligheder. Børnenes vanskeligheder gør, at de ikke kan leve op til normalsystemets - f.eks. folkeskolens forventning om elevens evne til selvforvaltning både fagligt, personligt og socialt. Det kan være på grund af koncentrationsvanskeligheder, indprentningsvanskeligheder, minimale hjerneskader, svære familiemæssige problemer eller ADHD-lignende vanskeligheder. Fælles for dem alle er, at de har oplevet massivt omsorgssvigt i barndommen og dermed er blevet forstyrrede i deres tilknytningsmønster med andre mennesker. Formålet med lejren er at eleverne lærer hinanden at kende, og danne nye relationer. Eleverne er kommet fra andre grupper på skolen, og mange af dem kender ikke hinanden.

Uge 42 mandag - torsdag: Chr.IX's Børnehjem i Århus er en akutafdeling for børn i alderen 0-17 år AFLYST
Akutanbringelse sker på baggrund af børnenes behov, samt deres familieforhold. En akutanbringelse sker på baggrund af en kaotisk hændelse i familien. Børnehjemmets opgave er at give barnet ro og omsorg, samtidig med at de finder ud af hvordan barnet bedst hjælpes videre i tilværelsen og en afklaring af hvad der skal ske i fremtiden for den enkelte. Pædagogerne vil gerne medvirke til at børnene får nogle gode oplevelser med derfra, og en koloni tur, hvor man laver aktiviteter og får fælles oplevelser kan medvirke til at barnet får et pusterum fra det der fylder i dagligdagen.

Uge 42 lørdag - torsdag: Viborg Børn og Unge er en døgninstitution for anbragte børn og unge
Viborg Børn og Unge i Viborg er en døgninstitution med 2 funktioner. Den ene er observation, hvor barnet/den unge bliver anbragt midlertidigt til pædagogisk og psykologisk udredning pga. omsorgssvigt, overgreb eller pga., at barnet/den unge mistrives i deres familie. Den anden er behandling, hvor det besluttes, at barnet/den unge skal blive i et længerevarende behandlingsophold.

Uge 42 torsdag - søndag: Børn og unge fra Bülowsvej - for børn og familier på Frederiksberg AFLYST
Bülowsvej - for børn og familier er for børn og unge i alderen 0-14 år, der er anbragt væk fra hjemmet af mange forskellige årsager. Formålet med opholdet er at give børnene og de unge spændende oplevelser med de voksne og hinanden og sikre dem en dejlig ferie i trygge rammer.

Uge 42 Torsdag - søndag: Fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge fra Bøgelundskolen i Middelfart
Bøgelundskolen er et opholdsted for fysisk/psykisk udviklingshæmmede børn og unge, der kan karakteriseres ved at være svagt fungerende, enten på grund af deres opvækstvilkår eller medfødte forhold.

Uge 43: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland
Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Formålet med opholdet er, at kunne tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med andre børn. Ligeledes øves børnene hver eneste dag, i gense normer samt at begå sig sociale sammenhænge. På en ferie vil der naturligt opstå nye læringsrum, som kan danne grundlag for udvikling af barnets kompetencer. En ferie oplevelse sammen, vil styrke de interne relationer i Møllehuset både børn/børn og børn/voksne imellem og netop gode og bæredygtige relationer er afgørende i arbejdet med disse børn og unge. En ferie vil være en oplevelse sammen, som man igen og igen kan tage frem og mindes.

Uge 44 mandag - onsdag: Tornemark Dagskole i Sandved er en dagbehandlingsskole for udsatte børn og unge i alderen 7-18 år med f.eks. kognitive, sociale og emotionelle udfordringer.
Eleverne har bl.a. sociale problemer, indlæringsvanskeligheder (herunder dysleksi), ADHD, Asperger og Tourette. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at styrke relationerne blandt skolens elever, hvilket giver mere tryghed i hverdagen. Formålet er desuden at give eleverne en god oplevelse med overnatning væk fra hjemmet, hvilket for nogle kan være grænseoverskridende, men som ved succes øger selvværdet. Aldersgruppen er 7 - 13 år.

Uge 44 onsdag - fredag: Tornemark Dagskole i Sandved er en dagbehandlingsskole for udsatte børn og unge i alderen 7-18 år med f.eks. kognitive, sociale og emotionelle udfordringer.
Eleverne har bl.a. sociale problemer, indlæringsvanskeligheder (herunder dysleksi), ADHD, Asperger og Tourette. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at styrke relationerne blandt skolens elever, hvilket giver mere tryghed i hverdagen. Formålet er desuden at give eleverne en god oplevelse med overnatning væk fra hjemmet, hvilket for nogle kan være grænseoverskridende, men som ved succes øger selvværdet. Aldersgruppen er 14 - 18 år.