Lejre i 2018.

Uge 15: Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de unge ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 16: Børn med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling fra Hillerød
Akaciehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården. Børnene er i alderen 5-18 år og har generelt være udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom. Som følge her af har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 17: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem AFLYST

Uge 17: Børn med forskellige vanskeligheder fra Brøndbyvester skole i Brøndby
Eleverne går i en specialklasse på Brøndbyvester skole og har forskellige vanskeligheder, så som adfærdsproblemer og ADHD. Fælles for eleverne er, at de har meget svært ved de sociale spilleregler, de har brug for struktur og forudsigelighed. Formålet med lejren er at give eleverne en fælles positiv oplevelse. Eleverne kommer fra hjem som ikke har ressourcer til ferier og lignende, så det vil være en stor oplevelse for dem. Endvidere tror vi, at denne fælles oplevelse kan gavne eleverne når de er tilbage i klassen, da relationen til eleverne betyder utroligt meget for det faglige og personlige arbejde med eleverne.

Uge 18: Elever i alderen 10-15 år (mellemtrinnet) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier.

Uge 19: Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder
På Marielundskolen i Kolding er der ca. 100 elever og ca. 50 medarbejdere. Skolen er et resultat af en sammenlægning af Rådhusskolen i Vamdrup, og Specialcenter Christiansfeld. Eleverne fra mellemtrinnet (10-12 år) glæder sig til et ophold og vi håber, at opholdet på Søgård vil give elever og personale et større sammenhold og forståelse for hinanden, samt en god oplevelse, væk fra den daglige trummerum.

Uge 20: Børn med bl.a. ADHD fra Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken fra København SV
Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken er en dagskole for børn, der har store psykosociale problemer og er alle blevet diagnosticeret med henholdsvis ADHD, angst og psykoser. Mange af børnene har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved udadreagerende adfærd og store udfordringer med at fungere i fællesskaber. De fleste af børnene har resurse svage forældre, hvilken gør, at de ikke får den omsorg og forståelse, som de har brug for og heller ikke så mange oplevelser.

Uge 20/21 fredag - mandag: Udsatte børn og unge fra Børnehuset Buen i Hillerød
Børnehuset Buen er et socialpædagogisk forebyggende foranstaltningstilbud til udsatte børn og familier i Hillerød kommune. Målgruppen er børn fra 4-14 år og deres familier, der i kortere eller længere perioder af deres liv har brug for støtte til at klare hverdagen. Endvidere indgår der også en efterværnsgruppe med børn/unge fra 15 år og opefter. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give børn/unge og personalet mulighed for en samlet fælles oplevelse udenfor de vante rammer, idet det vil give dem mulighed for nye sociale relationer i andre sammenhænge og under andre rammer end hverdagen i Børnehuset Buen normalt giver mulighed for. Dette øger børnenes kompetencer for at øge netværket og følelsen af fællesskab. Mange af vores børn kommer fra hjem med manglende overskud både personligt og økonomisk, hvilket betyder at børnene ikke er vant med aktiviteter som udflugter og ferier. Der er tale om normalt begavede dejlige børn, hvor flere af børnene grundet omsorgssvigt har psykosociale og emotionelle vanskeligheder, men dog har samme behov for dejlige berigende oplevelser sammen med andre, som andre børn har.

Uge 21: Børn med socio-emotionelle vanskeligheder fra Trivselscenter Ulvedal i Silkeborg
Eleverne har svære sociale og emotionelle vanskeligheder, så de kan ikke være i den almene skole. Ulvedal har til opgave at varetage undervisningen af elever med svære vanskeligheder inden for forskellige områder, samt fastholde og videreudvikle de specialpædagogiske kompetencer i såvel normalundervisning som undervisning i specialklasser.

Uge 22: Elever i alderen 6-11 år (Indskoling) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Formålet med lejren er at give eleverne en stor, fælles oplevelse. Mange af vore elever kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give eleverne mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for vore elever være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage og i nye sammenhænge. Vi arbejder meget med elevernes sociale kompetencer i hverdagene på skolen. Dette vil vi gerne give dem mulighed for at arbejde videre med i nye sammenhænge.

Uge 23: Elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder fra Kildevældsskolen på Østerbro i København AFLYST

Uge 24: Børn i alderen 9 - 13 år med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Formålet med dette ophold er, at ryste de nye elever sammen og give dem en god oplevelse med en masse aktiviteter.

Uge 25: Børn med tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering fra Glostrup
Glostrup Observations- og Behandlingshjems målgruppe er spæd- og småbørn fra 0-6 år. Børnenes følelsesmæssige, fysiske og/eller sociale udvikling skønnes truet i et omfang, der kræver speciel pædagogisk, psykologisk og/eller psykiatrisk observation, undersøgelse og/eller behandling. Børnenes problemstillinger kan f.eks. være alkoholskader, abstinenssymptomer, tegn på omsorgssvigt, tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering.

Uge 26: Margarethagården i Hornbæk er en døgninstitution for børn og unge med psykosocial problemstillinger AFLYST

Uge 26/27 fredag - tirsdag: Viborg Børn og Unge er en døgninstitution for anbragte børn og unge
Viborg Børn og Unge i Viborg er en døgninstitution med 2 funktioner. Den ene er observation, hvor barnet/den unge bliver anbragt midlertidigt til pædagogisk og psykologisk udredning pga. omsorgssvigt, overgreb eller pga., at barnet/den unge mistrives i deres familie. Den anden er behandling, hvor det besluttes, at barnet/den unge skal blive i et længerevarende behandlingsophold.

Uge 27: Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Stensagergården i Højbjerg
Stensagergården tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De er i alderen 0-18 år. Stensagergården lægger vægt på, at børnene sammen med andre børn lærer at være hjemmefra under betryggende forhold. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber i et "hjemligt" fritidsmiljø, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra. Formålet med lejeren er at give børnene en god oplevelse af at være på lejr med deres kammerater.

Uge 28: Hald Ege fra Viborg er for normalt begavede børn og unge med relationsforstyrrelser grundet omsorgssvigt
Hald Ege er en behandlingsinstitution for normalt begavede børn og unge med psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder i alderen 5 - 18 (23) år. Disse børn og unge kan have diagnoser eller symptomer på flg. diagnoser: Gennemgribende eller specifikke udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, reaktiv tilknytningsforstyrrelser, ADHD, OCD, Tourette samt angst. Børnene har desuden store indlæringsvanskeligheder.

Uge 29: Tippen i Ansager er en døgninstitution for bl.a. udsatte børn og unge, der har sociale, emotionelle og psykiske problemer AFLYST

Uge 29: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus
Sølyst, Toften og Solbrinken er 3 døgninstitutioner der hører under Miniinstitutionerne. Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser. En følelse af, at være lidt som andre, selvom de bor på en døgninstitution. Opholdet er finansieret af Antoniusfonden

Uge 30: Dildhaven i Herlev er for omsorgssvigtede børn og unge
Børnene og de unge i alderen 12 -18 år er alle omsorgssvigtede og en del af dem har lettere psykiatriske diagnoser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård, er at give dem en ferie i naturskønne omgivelser væk fra Herlev og institutionen.

Uge 31: Skole og Behandlingshjemmet Spanager er for børn der bl.a. har neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karakter
Børnene har neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karakter - primært mental retardering og/eller ADHD. Desuden har mange af børnene, når de kommer til Spanager i Lille Skensved, svært ved at få gode relationer til andre mennesker, og nogle af dem har en decideret tilknytningsforstyrrelse. Fælles for alle børnene er, at de har brug for en meget struktureret hverdag, med høj grad af overskuelighed og forudsigelighed. Vi bestræber os på hele tiden at være opdateret på forskning indenfor området, og samarbejde med den nødvendige ekspertise udenfor Spanager.

Uge 32: Omsorgssvigtede børn og unge fra Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld
Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 2-23 år, som bor på Bakkevej pga. massivt omsorgssvigt. Børnene og de unge kan have en diagnose som ADHD eller andet. Alle børnene kommer fra knap så ressourcestærke familier.

Uge 33: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution, hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling. Før hvert skoleår, vil pædagogerne gerne ryste elever, lærere og pædagoger sammen. Dette giver den bedste mulighed for at starte det nye skoleår på en god måde. Børnene er normalt begavede og turen vil også indeholde faglige opgaver og udflugter.

Uge 34: Kildevældsskolens specialrække, er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Eleverne på Kildevældsskolen på Østerbro har udviklingsvanskeligheder, sociale og/eller faglige eller kognitive udfordringer. Mange af eleverne har ligeledes udfordringer med autismespektret, forstyrrelsesområdet og ADHD. 7. - 8. klasserne bliver slået sammen efter sommerferien, så relationelt, skal der opbygges et stærkt sammenhold. De to klasser, skal arbejde sammen gennem hele udskolingen. Så et god fællesskab, er essentielt for den videre udvikling i klasserne.

Uge 35: Børn og unge med bl.a. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), angst og OCD fra Specialcenter Vest på Ringkøbing Skole
Eleverne i Specialcenter Vest er kendetegnet ved at have brug for støtte, guidning og specialundervisning i et omfang, der gør at de ikke kan rummes via inklusion i det ordinære skoletilbud. Blandt eleverne er mange diagnoser repræsenteret, almindeligvis indenfor ADHD/ADD, Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), angst, OCD og tidligt skadede. Vi rummer også en del elever med generelle indlæringsvanskeligheder, læsevanskeligheder, matematikvanskeligheder, elever som lider af omsorgssvigt, manglende sociale kompetencer og med ringe mulighed for at få den rette støtte via hjemmet. Det vil for de fleste, være en stor udfordring at skulle være hjemmefra i 4 dage, ligesom det at være sammen med andre og forholde sig til dem i alle døgnets timer vil være nyt. Vi arbejder meget med sociale relationer og opbygger elevernes sociale kompetencer, og tænker, at et lejrophold vil være et fantastisk supplement til det daglige arbejde. Mange af vore elever kommer fra hjem med hverken socialt eller økonomisk overskud. Vi har at gøre med en elevgruppe som for manges vedkommende ikke tidligere har været på lejrskole, og hvor der ikke i hjemmet er mulighed for ferier og rejser.

Uge 36: Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby/Taarbæk kommune med ca. 100 elever, som alle har indlæringsvanskeligheder AFLYST

Uge 36: Børn i alderen 14 - 16 år med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Formålet med dette ophold er, at ryste de nye elever sammen og give dem en god oplevelse med en masse aktiviteter.

Uge 37 mandag - onsdag: Børn med diagnoser, så som ADHD og ADD fra Skole og dagbehandling Frederikshøj i Vanløse
Børnene er udadreagerende og har både faglige og sociale udfordringer. Dagbehandlingsskolen underviser børn, som ikke kan rummes i folkeskolen på grund af elevens egen problematiske adfærd eller mistrivsel. Børnene har lette til moderate psykiske lidelser og symptomer. Eleverne har diagnoser, der beskriver følelses og adfærdsmæssige forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og aktivitets og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD og ADD), og gennemgribende udviklingsforstyrrelser af lettere grad f.eks. Aspergers Syndrom. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at eleverne skal have en god oplevelse og se en del af landet, som de eller ikke ser. De skal have muligheden for at udholde sig fysisk såvel som social i nogle rammer, som er skabt til børn og leg.

Uge 37 onsdag - fredag: Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l
Børnene og de unge fra Specialcenter Sigrid Undset har generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle af børnene har en del diagnoser udover deres generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan nævnes: ADHD, angst, autisme, infantil autisme, Tourettes syndrom, shaking-baby-syndrom, forskellige genbetingede syndromer som Downs syndrom, Williams syndrom, Wolf-Hirschorn-syndrom. Her er også børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, selvskadende adfærd, børn med et meget mangelfuldt sprog så som svære udtalevanskeligheder, mangelfuldt ordforråd eller slet intet verbalt talesprog. Andre har epilepsi, nedsat syn og / eller nedsat hørelse, ligesom her også er børn med spasticitet og andre dysfunktioner i bevægeapparatet.

Uge 38: Børn og unge med bl.a. socio emotionelle vanskeligheder fra Heldagsskolen Stenagergaard i Brædstrup
Heldagsskolen Stenagergaard er for børn og unge med bl.a. ADHD, Autisme, adfærdsproblemer samt familiære problemer. Elever der alle er udfordret og som det almindelige skolesystem ikke kan rumme. De har således alle mere eller mindre oplevelsen af, at være anderledes. Opholdet på Søgård skulle meget gerne give dem nogle oplevelser og et "pusterum" fra de omstændigheder mange af dem lever i til dagligt.

Uge 39: Ullerødskolen i Kokkedal er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet
Ullerødskolen er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet. Eleverne har bl.a. brug for at udvikle deres sociale kompetencer, relationer samt det at være en del af et større fællesskab. Dertil er lejrskole et godt middel. Eleverne har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for meget ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er således en god ramme for elevernes udvikling og en mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem anderledes oplevelser, end det er muligt i hverdagen. Ugen efter kommer der et andet hold fra Ullerødskolen.

Uge 40: Ullerødskolen i Kokkedal er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet
Ullerødskolen er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet. Eleverne har bl.a. brug for at udvikle deres sociale kompetencer, relationer samt det at være en del af et større fællesskab. Dertil er lejrskole et godt middel. Eleverne har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for meget ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er således en god ramme for elevernes udvikling og en mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem anderledes oplevelser, end det er muligt i hverdagen.

Uge 41: Børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps fra Specialcenter Vonsild i Kolding AFLYST

Uge 41: Tornemark Dagskole i Sandved er en dagbehandlingsskole for udsatte børn og unge med f.eks. kognitive, sociale og emotionelle udfordringer
Eleverne har bl.a. sociale problemer, indlæringsvanskeligheder (herunder dysleksi), ADHD, Asperger og Tourette. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at styrke relationerne blandt skolens elever, hvilket giver mere tryghed i hverdagen. Formålet er desuden at give eleverne en god oplevelse med overnatning væk fra hjemmet, hvilket for nogle kan være grænseoverskridende, men som ved succes øger selvværdet.

Uge 42: Magnoliegården i Hårlev er en behandlingsinstitution for børn mellem 6 og 18 år
Børnene har svære psykosociale problemer, og som følge heraf har vanskeligheder ved at indgå i givende relationer til andre mennesker. Børnene er overvejende normalt begavede. De kan have været ude for omsorgssvigt og understimulering, kan have tilknytningsforstyrrelser og/eller neuropsykiatriske problemstillinger såsom ADHD, Tourette syndrom, OCD mv. Mange af børnene kommer med nogle massive problemhistorier, og det er væsentligt for behandlingsarbejdet at være optaget af børnenes identitetsdannelse, herunder sætte fokus på de gode og ressourcefulde fortællinger, som pædagogerne i den grad oplever, når de samme voksne og børn er sammen i mange døgn på kolonier, og hvor de fede oplevelser, opleves sammen, og gemmes og bruges til gode minder og udvikling/etablering af relationer, nye som gamle.

Uge 43 mandag - torsdag: Kildevældsskolens specialrække, er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Eleverne på Kildevældsskolen på Østerbro har udviklingsvanskeligheder, sociale og/eller faglige eller kognitive udfordringer. Mange af eleverne har ligeledes udfordringer med autismespektret, forstyrrelsesområdet og ADHD. 4. - 5. N bliver slået sammen efter sommerferien, og skal følge hinanden resten af skoletiden. De har tidligere været hhv. indskoling og mellemtrin. Fra næste skoleår vil nuværende 4. N. komme op på mellemtrinnet. Det giver derfor god mening, at eleverne får mulighed for at få opbygget stærke og positive relationer, da det er erfaringen, at stærke relationer baner vejen for elevernes trivsel og faglighed i den daglige skolegang.

Uge 43 torsdag - søndag: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland og deres forældre
Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Vi ser en mulighed for at tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med deres skolekammerater i de langelandske skoler. Vi inviterer også forældrene med, så de kan få muligheden for at deltage i de gode oplevelser, få et bedre kendskab til hinanden, til de andre børn på Møllehuset samt til alle medarbejderne på Møllehuset.

Uge 44: 10. klassecenteret i Grindsted er et skoletilbud for elever med bl.a. ADHD, asperger syndrom og autisme, der alle ønsker en afgangseksamen AFLYST