Lejre i 2019.

Uge 14: Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de unge ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 15: Naturskolen MIR i Ledøje er en dagbehandlingsskole med elever primært indenfor autisme spektret, ADHD, ADD, OCD, PDA, angst m.m.
Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser. Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i. ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være elevernes primære vanskelighed. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård, vil være for at give børnene trygge rammer til at skabe rum for udvikling, relationer og socialt samspil mellem børn og voksne. Naturskolen Mir er ved at blive certificeret udeskole igennem DGI, hvorfor vi håber, at vores børn, vil profitere kraftigt af et ophold på Søgård Hovedgård og de naturskønne omgivelser på Langeland, som vi i Ledøje på Sjælland ikke kan tilbyde vores børn i dagligdagen.

Uge 18: Ringkøbing Skole - Team M er bl.a. for elever der lider af traumer i forbindelse med flugten fra deres fødeland
En del elever har haft meget mangelfuld eller næsten ingen skolegang inden ankomsten til Danmark, og det gør springet til en dansk klasse endnu større. Det betyder at vi i praksis arbejder med eleverne som vi ville gøre hvis det var en specialklasse, da både personlige udfordringer, sprogbarrierer og den store forskel i det faglige niveau gør, at der ikke kan undervises som i en almen klasse. De fleste af eleverne har aldrig tidligere været på lejrskole. For dem er ophold i lejre ikke nødvendigvis forbundet med gode oplevelser. Vi vil derfor gerne give dem positive oplevelser med anderledes måder at lære på og give eleverne et afbræk fra hverdagen som ofte byder på pligter og bekymringer.

Uge 19: Elever i alderen 10-15 år (mellemtrinnet) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier.

Uge 20: Brøndagerskolen i Albertslund er for børn med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder
Brøndagerskolen er for børn, der alle har svært ved at være sammen med andre, aflæse andres signaler, og kommunikere egne behov. Derudover er kommunikation og struktur af dagligdagen vanskelig. Individuelt har børnene endvidere forskellige vanskeligheder. Formålet med opholdet er, at træne børnene i de sociale færdigheder, der er så svære for dem. Samtidig vil der være et skolefagligt indhold og en grad af botræning.

Uge 21: Børn og unge med bl.a. socio-emotionelle problemstillinger fra Skolen MIR 1 i Lyngby
Mir Skolerne er specialskoler/behandlingsskoler for udsatte og psykisk sårbare børn. Børnene er normalt begavede, men har udfordringer indenfor fx autismeområdet, ADHD, OCD, angst eller socio-emotionelle problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og styrker, og giver eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og trivsel, så de kan vende tilbage til folkeskolen.

Uge 22: Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder
På Marielundskolen i Kolding er der ca. 100 elever og ca. 50 medarbejdere. Skolen er et resultat af en sammenlægning af Rådhusskolen i Vamdrup, og Specialcenter Christiansfeld. Eleverne fra Udskolen (12 -15 år) glæder sig til et ophold og vi håber, at opholdet på Søgård vil give elever og personale et større sammenhold og forståelse for hinanden, samt en god oplevelse, væk fra den daglige trummerum.

Uge 23: Børn med tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering fra Glostrup
Glostrup Observations- og Behandlingshjems målgruppe er spæd- og småbørn fra 0-6 år. Børnenes følelsesmæssige, fysiske og/eller sociale udvikling skønnes truet i et omfang, der kræver speciel pædagogisk, psykologisk og/eller psykiatrisk observation, undersøgelse og/eller behandling. Børnenes problemstillinger kan f.eks. være alkoholskader, abstinenssymptomer, tegn på omsorgssvigt, tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering.

Uge 24: Elever i alderen 6-11 år (Indskoling) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Formålet med lejren er at give eleverne en stor, fælles oplevelse. Mange af vore elever kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give eleverne mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for vore elever være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage og i nye sammenhænge. Vi arbejder meget med elevernes sociale kompetencer i hverdagene på skolen. Dette vil vi gerne give dem mulighed for at arbejde videre med i nye sammenhænge.

Uge 25: Børn med Autisme spektrumsforstyrrelser, ADHD, angst og andre tilknytningsforstyrrelser fra Solbakken afd. Emdrup i København NV, AFLYST

Uge 26: Ungeindsatsen Viborg er en døgninstitution for anbragte børn og unge
Ungeindsatsen Viborg tidligere Viborg Børn og Unge Center er en døgninstitution med 2 funktioner. Den ene er observation, hvor barnet/den unge bliver anbragt midlertidigt til pædagogisk og psykologisk udredning pga. omsorgssvigt, overgreb eller pga., at barnet/den unge mistrives i deres familie. Den anden er behandling, hvor det besluttes, at barnet/den unge skal blive i et længerevarende behandlingsophold.

Uge 27: Udsatte børn og unge fra Børnehuset Buen i Hillerød
Børnehuset Buen er et socialpædagogisk forebyggende foranstaltningstilbud til udsatte børn og familier i Hillerød kommune. Målgruppen er børn fra 4-14 år og deres familier, der i kortere eller længere perioder af deres liv har brug for støtte til at klare hverdagen. Endvidere indgår der også en efterværnsgruppe med børn/unge fra 15 år og opefter. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give børn/unge og personalet mulighed for en samlet fælles oplevelse udenfor de vante rammer, idet det vil give dem mulighed for nye sociale relationer i andre sammenhænge og under andre rammer end hverdagen i Børnehuset Buen normalt giver mulighed for. Dette øger børnenes kompetencer for at øge netværket og følelsen af fællesskab. Mange af vores børn kommer fra hjem med manglende overskud både personligt og økonomisk, hvilket betyder at børnene ikke er vant med aktiviteter som udflugter og ferier. Der er tale om normalt begavede dejlige børn, hvor flere af børnene grundet omsorgssvigt har psykosociale og emotionelle vanskeligheder, men dog har samme behov for dejlige berigende oplevelser sammen med andre, som andre børn har.

Uge 27/28 fredag - tirsdag: Børn fra Børnehjemmet Villaen fra Kerteminde
Villaen er et behandlingshjem for børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 28: Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Egebækken i Højbjerg
Egebækken tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De er i alderen 0-18 år. Egebækken lægger vægt på, at børnene sammen med andre børn lærer at være hjemmefra under betryggende forhold. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber i et "hjemligt" fritidsmiljø, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra. Formålet med lejeren er at give børnene en god oplevelse af at være på lejr med deres kammerater. Vigtig med genkendelighed, så derfor skal vi gerne holde lejre de samme steder hvert år.

Uge 29: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus
Sølyst, Toften og Solbrinken er 3 døgninstitutioner der hører under Miniinstitutionerne. Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser. En følelse af, at være lidt som andre, selvom de bor på en døgninstitution.

Uge 30: Dildhaven i Herlev er for omsorgssvigtede børn og unge, AFLYST

Uge 30/31 fredag - mandag: Ungeindsatsen Viborg er en døgninstitution for anbragte børn og unge
Ungeindsatsen Viborg tidligere Viborg Børn og Unge Center er en døgninstitution med 2 funktioner. Den ene er observation, hvor barnet/den unge bliver anbragt midlertidigt til pædagogisk og psykologisk udredning pga. omsorgssvigt, overgreb eller pga., at barnet/den unge mistrives i deres familie. Den anden er behandling, hvor det besluttes, at barnet/den unge skal blive i et længerevarende behandlingsophold.

Uge 31: Familier med børn og unge fra Bülowsvej - For Børn og Familier på Frederiksberg
På Bülowsvej - For Børn og Familier bor forældre og børn i en længere periode for at få vejledning og støtte til, at deres børn kommer i udvikling og trivsel. Familierne holder sjældent ferie og med et ophold på Langeland, får familierne mulighed for at give deres børn nye oplevelser, som de sammen kan glæde sig over og tale videre om, når de kommer hjem igen. Desuden er det en afveksling i behandlingen for forældrene at komme på ferie.En forælder har udtrykt det således efter vores ferie i sommers:"Det er så dejligt at få en slags pause fra behandlingen på Bülowsvej og komme lidt væk og opleve nye ting. Det giver helt ny energi - både for mig og børnene."Børnene vil opleve deres forældre i nye rammer, og de gode fælles oplevelser på ferien vil være med til at udvikle deres relation til deres forældre. Desuden vil børnene i lighed med deres kammerater have sommerferieminder, som de kan tale om.En pige i teenageralderen har udtrykt det således efter vores ferie i sommers:"Det er første gang, at jeg også kan fortælle om ferieoplevelser til mine veninder - endelig er der noget, som føles normalt."

Uge 32: Børne og Unge Center Vejle Fjord er for børn med socio-emotionelle vanskeligheder
Afdelingen Toppen er for udsatte børn og unge i alderen 7-18 år med socio-emotionelle vanskeligheder. Børn der mistrives og udviser betydelig kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og som har behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling. Det er børn der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats for at sætte gang i en positiv udviklingsproces. Formålet med opholdet vil være at give børnene en oplevelse, de vil huske i lang tid fremover, og lære børnene færdigheder der vil kunne bruges senere i deres liv.

Uge 33: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser, AFLYST

Uge 34: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby-Taarbæk kommune hvor alle elverne har nogle udfordringer der kræver ekstra støtte og en særlig tilrettelagt skoledag. Flere af eleverne er diagnosticeret med autisme og flere har komorbide diagnoser i form af ADHD, ADD og Tourette. Det er rart for eleverne at få en ophold på Søgård Hovedgård, hvor der er minimal trafik, er stille og roligt og hvor der er gode faciliteter og mulighed for udendørs aktiviteter.

Uge 35: Børn i alderen 9 - 12 år med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Formålet med dette ophold er, at ryste de nye elever sammen og give dem en god oplevelse med en masse aktiviteter.

Uge 36: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby-Taarbæk kommune hvor alle elverne har nogle udfordringer der kræver ekstra støtte og en særlig tilrettelagt skoledag. Alle eleverne er diagnosticeret med autisme og flere har komorbide diagnoser i form af ADHD, ADD og Tourette. Det er rart for eleverne at få en ophold på Søgård Hovedgård, hvor der er minimal trafik, er stille og roligt og hvor der er gode faciliteter og mulighed for udendørs aktiviteter.

Uge 37: Lindehuset er en afdeling på Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød, hvor der bor børn med f.eks. gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Børnene er alle primært normalt til velbegavede, som i større eller mindre omfang har en afvigende opfattelse af sig selv, omverdenen og sine relationer til andre i forhold til, hvad der er almindeligt. Det drejer sig om børn, hvis tænkning ofte er farvet af angstfyldte forestillinger, manglende begrebsforståelse og konkrethed, og som har forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd. De kan være beskrevet som børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Autismespektrumforstyrrelser) eller som børn med sindslidelser, fx skizotypisk sindslidelse eller som børn der har autistiske eller psykotiske træk, episoder eller reaktioner.

Uge 38: Børn og unge med særlige behov fra Finderup Efterskole i Skjern
Finderup Efterskole er en specialefterskole, hvor målgruppen er elever med særlige behov, sent udviklede unge, som kommer fra mange forskellige baggrunde. Omsorgssvigtede, tidligt skadede, børn med diagnoser, sociale vanskeligheder, dårlig begavelse, etc. Pædagogerne arbejder for, at eleverne lærer at få gode kammerater, får nok hvile, god og nærende kost, daglig motion og undervisning på det niveau, de er kommet til. Formålet er at give børnene et ophold med fokus på fællesskab, natur, ude liv, kultur og gode fælles oplevelser, da børnene er fattige på oplevelser.

Uge 39: Tornemark Dagskole i Sandved er en dagbehandlingsskole for udsatte børn og unge med f.eks. kognitive, sociale og emotionelle udfordringer
Eleverne har bl.a. sociale problemer, indlæringsvanskeligheder (herunder dysleksi), ADHD, Asperger og Tourette. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at styrke relationerne blandt skolens elever, hvilket giver mere tryghed i hverdagen. Formålet er desuden at give eleverne en god oplevelse med overnatning væk fra hjemmet, hvilket for nogle kan være grænseoverskridende, men som ved succes øger selvværdet.

Uge 40: Anbragte børn og unge med forskellige udfordringer fra døgninstitutionen Fonden Hesselagergård i Middelfart
Fonden Hesselagergård er en døgninstitution for børn og unge med meget forskellige udfordringer f.eks ADHD, føtalt alkoholsyndrom, omsorgssvigt og lettere retardering. Børnene kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de ikke får så mange oplevelser i form at udflugter og ferier. Formålet er derfor at give dem nogle andre og nye oplevelser, som de kan tænke tilbage på.

Uge 41: Topshøj er en skole og behandlingstilbud for børn der mistrives i den ordinære folkeskole
Vi hører til på et gammelt husmandssted i Sorø, hvor vi har været de sidste 31 år. Vi arbejder både med de psykologiske, sociale og læringsmæssige aspekter og vi inddrager og samarbejder nært med forældre og familie, fordi vi ved, at diverse problematikker såvel som løsningerne aldrig bor i børnene alene. Vi arbejder på et udvidet narrativt/systemisk grundlag og inddrager alt, hvad der kan være relevant, for at sikre vores elever de bedst mulig redskaber og færdigheder til at skabe sig et liv, så de selv er glade for at leve. Formålet med opholdet er relationsdannelse på tvær af aldersgrupper og sociale aktiviteter.

Uge 42: Børn og unge fra Bülowsvej - for børn og familier på Frederiksberg
Bülowsvej - for børn og familier er for børn og unge i alderen 0-14 år, der er anbragt væk fra hjemmet af mange forskellige årsager. Formålet med opholdet er at give børnene og de unge spændende oplevelser med de voksne og hinanden og sikre dem en dejlig ferie i trygge rammer.

Uge 43 torsdag - søndag: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland og deres forældre AFLYST

Uge 44: Børn med diagnoser eller adfærd inden for autismespektret fra Frederiksodde Skole i Fredericia
Frederiksodde Skole - afdeling A er for børn med diagnoser eller adfærd inden for autismespektret. De kan have særligt behov for, at strukturen omkring dem, er på plads og profiterer af en vel planlagt og struktureret hverdag. Vi ser en mulighed, i at komme samlet af sted, for at styrke fællesskabet i klassen og for at børnene oplever, at lykkes med at være udenfor de trygge rammer i skolen og samtidig være med til at planlægge og dermed styrke livsdueligheden. Formålet med opholdet på Søgård, er at børnene trænes i at planlægge en dag uden for skolen og være med til, at sætte rammerne for nogle dage, der ikke ligner almindelige skoledage.