Lejre i 2020.

Uge 19: AFLYST PGA. COVID-19. Kildevældsskolens specialklasserække, er for elever fra 4. - 6. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder

Uge 20: AFLYST PGA. COVID-19. Elever i alderen 6-11 år (Indskoling) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern

Uge 21 mandag-onsdag: AFLYST PGA. COVID-19. Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l

Uge 21 torsdag-søndag: AFLYST PGA. COVID-19. Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus

Uge 22: AFLYST PGA. COVID-19.Børn med socio-emotionelle vanskeligheder fra Trivselscenter Ulvedal i Silkeborg

Uge 23: Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Egebækken i Højbjerg
Egebækken tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De er i alderen 0-18 år. Egebækken lægger vægt på, at børnene sammen med andre børn lærer at være hjemmefra under betryggende forhold. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber i et "hjemligt" fritidsmiljø, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra. Formålet med lejeren er at give børnene en god oplevelse af at være på lejr med deres kammerater. Vigtig med genkendelighed, så derfor skal vi gerne holde lejre de samme steder hvert år.

Uge 24: Elever fra 0. kl til 4. klasse med mange forskellige diagnoser fra Ringkøbing Skole, Specialcenter Vest, B1
B1 er den ene del af Specialcenter Vest, som er hjemhørende på Ringkøbing Skole. Eleverne i Specialcenter Vest er kendetegnet ved at have brug for støtte, guidning og specialundervisning i et omfang, der gør at de ikke kan rummes via inklusion i det ordinære skoletilbud. Blandt eleverne er mange diagnoser repræsenteret, almindeligvis indenfor ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser, angst, OCD, epilepsi og tidligt skadede. Basen rummer også en del elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever som lider af omsorgssvigt, manglende sociale kompetencer og med ringe mulighed for at få den rette støtte via hjemmet. Mange af eleverne har aldrig været på et lejrophold eller været på ferie med familien og for de fleste vil det være en stor udfordring at skulle være hjemmefra i 4 dage, ligesom det at være sammen med andre og forholde sig til dem i alle døgnets timer vil være nyt.

Uge 25: Børn med tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering fra Glostrup
Glostrup Observations- og Behandlingshjems målgruppe er spæd- og småbørn fra 0-6 år. Børnenes følelsesmæssige, fysiske og/eller sociale udvikling skønnes truet i et omfang, der kræver speciel pædagogisk, psykologisk og/eller psykiatrisk observation, undersøgelse og/eller behandling. Børnenes problemstillinger kan f.eks. være alkoholskader, abstinenssymptomer, tegn på omsorgssvigt, tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering.

Uge 27: Børne og Unge Center Vejle Fjord afd. Stjernen og Satellitten er for udsatte børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder
Afdelingerne Stjernen og Satellitten er for udsatte børn og unge i alderen 7-18 år med socio-emotionelle vanskeligheder. Børn der mistrives og udviser betydelig kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og som har behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling. Det er børn der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats for at sætte gang i en positiv udviklingsproces. Formålet med opholdet vil være at give børnene en oplevelse, de vil huske i lang tid fremover, og lære børnene færdigheder der vil kunne bruges senere i deres liv.

Uge 28: Hostruphøj i Hobro er for børn med diverse problematikker
Hostruphøj er en døgninstitution for anbragte børn, nogen på tvang og andre frivilligt. De er alle i den skolepligtige alder og de fleste går i den interne skole. Flere af børnene kommer fra socialt belastede familier og og de har alle diverse problematikker, såsom manglende tillid til voksne, tidligt skadede eller adfærdsproblematikker.

Uge 29: Børneinstitutionen Posekær i Aabenraa Kommune er for børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne
Vi er en døgninstitution for børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Huset er opdelt i 4 bo grupper og vi er gul gruppe, hvor der bor 6 børn mellem 11-17 år som alle har en diagnose indenfor autismespektret eller profiterer af en struktureret autismepædagogik. Formålet med børnelejren på Langeland er at give børnene en ferie hvor der er rum og plads både udendørs og indendørs hvor de kan udfolde sig og få nogle gode sociale oplevelser, som de især er udfordret på.

Uge 30: Omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn fra Behandlings- og Opholdsstedet TAO i Hvalsø
Behandlings- og Opholdsstedet TAO er et miljøterapeutisk behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn, som alle har et stort behov for forudsigelighed, struktur og trygge rammer. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at afholde en aktivitetsbehandlingsuge for børnene med fokus på "et liv i bevægelse". Dette hvor vi på forhånd udarbejder behandlingsmål for hvert enkelt barn, hvor de selv er medinvolverede i disse, som dagligt evalueres på turen, for bedst muligt at støtte børnene i succes og få fokus på egne ressourcer og kompetencer.

Uge 31: Anbragte børn og unge med forskellige udfordringer fra døgninstitutionen Fonden Hesselagergård i Middelfart
Fonden Hesselagergård er en døgninstitution for børn og unge med meget forskellige udfordringer f.eks ADHD, føtalt alkoholsyndrom, omsorgssvigt og lettere retardering. Børnene kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de ikke får så mange oplevelser i form at udflugter og ferier. Formålet er derfor at give dem nogle andre og nye oplevelser, som de kan tænke tilbage på.

Uge 32: Omsorgssvigtede børn fra Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej i Hornsyld
Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn i alderen 1-15 år, som bor på Bakkevej pga. massivt omsorgssvigt. Børnene og de unge kan have en diagnose som ADHD eller andet. Alle børnene kommer fra knap så ressourcestærke familier. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at give børnene en ferie med masser af oplevelser og natur, samt skabe en bedre relation mellem afdelinger, personale og børnene.

Uge 34: Børn i alderen 9 - 13 år med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Formålet med dette ophold er, at ryste de nye elever sammen og give dem en god oplevelse med en masse aktiviteter.

Uge 35: Udsatte børn og unge fra Behandlingshjemmet Donekrogen fra Jægerspris, AFLYST PGA. KONKURS

Uge 35: Børn og unge med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelse fra Skolen ved Sorte Hest på Vesterbro i København
Skolen ved Sorte Hest rummer elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser så som ADHD, Aspergers syndrom m.m., samt elever hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift. Formålet med opholdet vil være at børnene og de unge får en god oplevelse og en styrkelse af deres sociale kompetencer. Mange af eleverne kommer ikke på ferie med deres familier og vi ønsker at give dem nogle oplevelser for livet.

Uge 36: Specialcenter Bramdrup på Bramdrup Skole i Kolding er et skoletilbud for elever med særlige behov
Eleverne er meget forskellige, men fælles for dem er, at de har opmærksomhedsproblemer og/eller en adfærd præget af manglende koncentration og impulsivitet. Elevernes udfordringer kan bl.a. være udadreagerende adfærd, nedsat arbejdshukommelse, at forstå og følge sociale spilleregler. Opholdet på Søgård Hovedgård skulle meget gerne give et solidt afsæt for det kommende skoleår.

Uge 37: AFLYST PGA. COVID-19. Børn i alderen 14 - 16 år med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre.

Uge 37: Uge 37: Behandlingshjemmet Stutgården i Hillerød afd. Kastanjehuset er for børn med alvorlige relationsforstyrrelser
Kastanjehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården, som er en behandlings institution for børn mellem 6-16 år. Børnene er alle primært normalt velbegavede med alvorlige relationsforstyrrelser, ofte opstået på baggrund af traumatiserende livsomstændigheder, i de tidlige leveår. Børnene har diagnoser som f.eks. reaktive tilknytningsforstyrrelser, ADHD, sproglige vanskeligheder, forskellige former for adfærdsforstyrrelser og emotionelle forstyrrelser. Formålet med opholdet, er at give børnene nogle andre oplevelser og samtidig er det en behandlingstur.

Uge 38: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med autismediagnoser
Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby-Taarbæk kommune hvor alle eleverne er diagnosticeret med autisme. Det betyder at de alle har nogle udfordringer, der kræver ekstra støtte og en særlig tilrettelagt skoledag. Vi arbejder meget i mindre hold i et visualiseret undervisningsmiljø. Vi har haft klassen siden 2.klasse og fra starten har vi arbejdet med madprojekt, hvor eleverne lærer at læse opskrifter, lave mad, dække bord, vaske op etc. Eleverne er i alderen 11 - 13 år. Det er rart for eleverne at få en ophold på Søgård Hovedgård, hvor der er minimal trafik, er stille og roligt og hvor der er gode faciliteter såvel inde som ude.

Uge 39: Naturskolen MIR i Ledøje er en dagbehandlingsskole med elever primært indenfor autisme spektret, ADHD, ADD, OCD, PDA, angst m.m.
Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser. Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i. ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være elevernes primære vanskelighed. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård, vil være for at give børnene trygge rammer til at skabe rum for udvikling, relationer og socialt samspil mellem børn og voksne. Naturskolen Mir er ved at blive certificeret udeskole igennem DGI, hvorfor vi håber, at vores børn, vil profitere kraftigt af et ophold på Søgård Hovedgård og de naturskønne omgivelser på Langeland, som vi i Ledøje på Sjælland ikke kan tilbyde vores børn i dagligdagen.

Uge 40: AFLYST PGA. COVID-19. Kildevældsskolens specialklasserække, er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Uge 41 onsdag-torsdag: AFLYST PGA. COVID-19. Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder

Uge 42: Omsorgssvigtede børn og unge fra Langebyhus i Søndersø Langebyhus er en døgninstitution som ligger i Søndersø og som har plads til 11 børn i alderen 5-18 år. Det er børn, der er så omsorgssvigtede, psykisk ustabile, selvskadende eller udadreagerende i en grad, så de ikke umiddelbart kan indgå i en plejefamilie. Børn med vanskeligheder inden for spektret af gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD m.m. Formålet er at give børnene nogle oplevelser, sociale kompetencer samt personlig udvikling.

Uge 43 torsdag - søndag: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland og deres forældre
Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Vi ser en mulighed for at tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med deres skolekammerater i de langelandske skoler. Vi inviterer også forældrene med, så de kan få muligheden for at deltage i de gode oplevelser, få et bedre kendskab til hinanden, til de andre børn på Møllehuset samt til alle medarbejderne på Møllehuset.

Uge 44: Elever fra 5. - 8. klasse (mellemtrinnet) med mange forskellige diagnoser fra Ringkøbing Skole, Specialcenter Vest, Basen AFLYST