Lejre i 2022.

Uge 7: Børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap fra Granbohus i Fredensborg
Børnene og de unge er alle hjemmeboende, som har en eller anden form for fysisk og/eller psykisk handicap, som gør dem berettiget til et aflastningsophold. Granbo Tour er en underafdeling af Granbohus, drevet af Fredensborg Kommune, men børnene og de unge kan komme fra hele Hovedstadsregionen. Formålet er, at de kan komme ud og opleve verden, i trygge rammer, med ligesindede børn og unge, og af den vej skabe sig nogle relationer og et socialt netværk, uafhængigt af deres familier derhjemme, og øve sig på at være væk hjemmefra.

Uge 10: Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l
Børnene og de unge fra Specialcenter Sigrid Undset har generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle af børnene har en del diagnoser udover deres generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan nævnes: ADHD, angst, autisme, infantil autisme, Tourettes syndrom, shaking-baby-syndrom, forskellige genbetingede syndromer som Downs syndrom, Williams syndrom, Wolf-Hirschorn-syndrom. Opholdet på Søgård er for elever, der ikke er vant til at færdes i andre fællesskaber og miljøer end hjem og skole.

Uge 11: Kildevældsskolen fra Østerbro er for børn og unge med indlæringsvanskeligheder
Specialklasserækken er en 5. og 6. klasse på tilsammen 17 elever. Alle eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder som gør at læring hos disse elever kræver tid og ekstra ressourcer. Generelle indlæringsvanskeligheder kommer ikke kun til udtryk ved vanskeligheder med at læse, skrive og regne. Vores elever har også brug for ekstra støtte til at lære praktiske færdigheder og for at kunne indgå i konstruktive og gode sociale samspil og relationer. Stærke relationer mellem eleverne øger selvfølgelig trivslen i klassen samtidig med at det giver et bedre læringsmiljø. Et ophold på Børnelejren vil kunne give vores elever nogle fantastiske sociale oplevelser, hvis værdi vil kunne række langt udover de dage opholdet varer.

Uge 12: STU Fredericia er for unge der bl.a. har lav IQ, Downs, cerebral parese og ADHD
De unge på STU Fredericia er i alderen 16 - 22. De studerende er fordelt på 6 klasser. 4 ordinære STU klasser og 2 klasse med unge med autismespektrumsforstyrrelser. Vores ungegruppe er meget bred. Vi har unge, som har haft en dårlig skolegang, og deraf har udviklet indlæringsvanskeligheder, unge med ADHD, unge indenfor autismespektret unge med personlige udfordringer unge med generelle udviklingsproblematikker. Dette betyder, at vi har unge med mange forskellige behov. De fleste af de unge på STU er udfordret på det sociale, og skal i stor grad have støtte, til at træde ind på den sociale arena. Generelt er det nogle fantastiske og unikke unge, som går på STU Fredericia.

Uge 13: Børn med høretab og/eller særlige sproglige vanskeligheder fra Langelinieskolen, Østerbro
SPK er en specialklasserække forankret i en lokal Østerbroskole, Langelinieskolen. Børnene på SPK har høretab og/eller særlige sproglige vanskeligheder i et omfang, som kræver en visuelt støttet kommunikation. Derfor bruger vi både dansk, tegn og dansk tegnsprog, når vi taler sammen. Derudover kan de have særlige vanskeligheder, f.eks. i form af forskellige syndromer. Børnene kommer ikke kun fra København, men fra mange forskellige kommuner. Vi tager ofte på éndagsture, sommetider også på mindre lejrskoler, fordi vores børn har stor glæde af at lære, se og opleve i et sprogligt fællesskab. Formålet er at give børnene og de unge en fælles oplevelse i en kommunikativ ramme, hvor alle kan deltage.

Uge 14: Elever fra 0. kl til 5. klasse med mange forskellige diagnoser fra Ringkøbing Skole, Specialcenter Vest, B1
B1 er den ene del af Specialcenter Vest, som i skrivende stund er hjemhørende på Ringkøbing Skole. Eleverne i Specialcenter Vest er kendetegnet ved at have brug for støtte, guidning og specialundervisning i et omfang, der gør at de ikke kan rummes via inklusion i det ordinære skoletilbud. Blandt eleverne er mange diagnoser repræsenteret, almindeligvis indenfor ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser, hjerneskade, og tidligt skadede. Basen rummer også en del elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever som lider af omsorgssvigt, manglende sociale kompetencer og med ringe mulighed for at få den rette støtte via hjemmet. Mange af eleverne har aldrig været på et lejrophold eller været på ferie med familien og for de fleste vil det være en stor udfordring at skulle være hjemmefra i 4 dage, ligesom det at være sammen med andre og forholde sig til dem i alle døgnets timer vil være nyt.

Uge 16: Kildevældsskolens specialklasserække, er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Eleverne på Kildevældsskolen på Østerbro har et bredt spektrum af udviklingsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, sociale og/eller faglige samt kognitive udfordringer. Mange af eleverne har ligeledes udfordringer med autismespektret, forstyrrelsesområdet og ADHD. 8. og 9. N har fulgt hinanden sideløbende gennem hele deres skoletid. Det er sidste gang i dette skoleår, at de unge mennesker får mulighed for at lave en støtte social ting sammen.

Uge 17: Elever med mange forskellige diagnoser fra Ringkøbing Skole, Specialcenter Vest, B2/Satellitten, AFLYST
Eleverne i Specialcenter Vest B2 og Satellitten indeholder børn med forskellige og ofte komplekse udfordringer. Det er børn med generelle indlæringsvanskeligheder, specifikke vanskeligheder, lettere grader af autisme-spektrum forstyrrelser, stærkt udad reagerende og kan være temperamentsfulde med adfærdsudfordringer på baggrund af eksempelvis omsorgssvigt, uhensigtsmæssige sociale erfaringer (skoleerfaringer m.m.) og/eller ADHD. Formålet er at styrke de sociale relationer årgangene imellem og fokus på at skabe nogle gode oplevelser.

Uge 18: Elever fra Ringkøbing Skole B3, med mange diagnoser bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, hjerneskadede og tidligt skadede
Eleverne i Specialcenter Vest B3 er kendetegnet ved at have brug for støtte, guidning og specialundervisning i et omfang, der gør at de ikke kan rummes via inklusion i det ordinære skoletilbud. Blandt eleverne er mange diagnoser repræsenteret, almindeligvis indenfor ADHD/ADD, autisme spektrum forstyrrelser, hjerneskadede, omsorgssvigt, generelle indlæringsvanskeligheder og tidligt skadede. Formålet er at give eleverne mulighed for at lære på andre måder, end vi har mulighed for via den daglige undervisning. Vi arbejder meget med sociale relationer og opbygger elevernes sociale kompetencer, og tænker, at et ophold på Søgård Hovedgård er et fantastisk supplement til det daglige arbejde. At give eleverne oplevelsen af hvor betydningsfuldt det er med fælles oplevelser. Mange af vore elever kommer fra hjem med hverken socialt eller økonomisk overskud.

Uge 19: Børn med bl.a. autisme, angst og ADHD fra Bakkeskolen i Bagsværd
Lejrophold for en gruppe elever fra Bakkeskolen, som er en specialskole primært for børn med autisme. De fleste kan dertil have andre komorbide tilstande såsom ADHD, OCD, angst, mental retardering. Formålet med turen er ar styrke klassefællesskabet gennem et tættere socialt samvær. Opholdet muliggør udvikling af elevernes sociale kompetencer, at opleve glæde sammen med andre, øve at være væk hjemmefra, selvstændighed (pligter, personlige færdigheder, stå på egne ben). Endeligt er forhåbningen, at opholdet vil styrke den enkelte elevs selvtillid, idet det at lykkes med og i fællesskabet er særligt betydningsfuldt.

Uge 20: Grydemoseskolen i Espergærde er for udviklingshæmmede børn og unge
Eleverne er udviklingshæmmede med mange forskellige handicap. Cerebral parese, downs syndrom, forskellige Autisme diagnoser mm. Fælles for dem alle er, at de er mentalt handicappede med en lav IQ. Der er børn i kørestol, børn der har spastiske bevægelser, epelipsi og børn der går helt normalt. De er alle livsglade og er fuld af gåpåmod på udfordringer (på deres niveau). Formålet med opholdet er, at udskolingen (14 - 18 år) får et øget sammenhold, både elever imellem, men samtidig giver lærere og pædagoger et indblik i elevernes fulde dag. Dette kan bruges til at forbedre elevernes aktiviteter, sociale/læring, i hverdagen på skolen. Derudover giver det eleverne en mulighed for at se et område af Danmark de ikke kommer ofte til.

Uge 21: Elever med socio- og emotionelle vanskeligheder fra Overgårdens Skole, Vejle Kommune
Eleverne går på Overgårdens Skole (specialtilbud på Egtved Skole) - et udvidet skoletilbud for børn med socio- og emotionelle vanskeligheder i alderen 7 - 17 år fra hele Vejle Kommune. Tilbuddet er til børn med store adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer og alle elever er visiteret til vores specialtilbud. En del af eleverne kommer fra ressourcesvage hjem, nogle bor på opholdssteder og nogle hos plejefamilier. Formålet med lejrskolen er at give eleverne en god og anderledes oplevelse, at styrke fællesskabet og det sociale på hele Overgården. Eleverne oplever ikke så meget, nogle kommer ikke på ferie, så det ville være fantastisk at give dem et ophold på Søgård Hovedgård.

Uge 22: Børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder fra Sølystskolen afd. Det Blå Hus fra Silkeborg
Specialklasserne på Sølystskolen er en afdeling for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Indskolingen er børn i alderen 6-12 år, hvor mange af eleverne kommer fra ressourcesvage hjem, og hvor eleverne ikke får mange oplevelser ud af huset. I det kommende skoleår begynder fem nye elever og andre rykker op til mellemtrinnet. Derfor er der nye, der skal integreres hurtigst muligt og andre skal lære at være de store i gruppen. Opholdet skal bruges til at udvide børnenes sociale kompetencer, samt skabe et fællesskab til brug fremover.

Uge 23: Sorgenfriskolen er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby-Taarbæk kommune hvor alle elverne har nogle udfordringer der kræver ekstra støtte og en særlig tilrettelagt skoledag. Flere af eleverne er diagnosticeret med autisme og flere har komorbide diagnoser i form af ADHD, ADD og Tourette. Det er rart for eleverne at få en ophold på Søgård Hovedgård, hvor der er minimal trafik, er stille og roligt og hvor der er gode faciliteter og mulighed for udendørs aktiviteter.

Uge 24: Elever i alderen 6-10 år (Indskoling) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Skolen i Skjern, afdeling Klostervej, tidligere Amagerskolen
Formålet med lejren er at give eleverne en stor, fælles oplevelse. Mange af vore elever kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give eleverne mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for vore elever være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage og i nye sammenhænge. Vi arbejder meget med elevernes sociale kompetencer i hverdagene på skolen. Dette vil vi gerne give dem mulighed for at arbejde videre med i nye sammenhænge.

Uge 26: Børneinstitutionen Posekær i Aabenraa Kommune er for børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne
Vi er en døgninstitution for børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Huset er opdelt i 3 bo grupper, hvor der bor børn mellem 0-18 år som alle har en diagnose indenfor autismespektret eller profiterer af en struktureret autismepædagogik. Formålet med børnelejren på Langeland er at give børnene en ferie, hvor der er rum og plads både udendørs og indendørs hvor de kan udfolde sig og få nogle gode sociale oplevelser, som de især er udfordret på.

Uge 27: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus
Sølyst, Toften og Solbrinken er 3 døgninstitutioner der hører under Miniinstitutionerne. Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser. En følelse af, at være lidt som andre, selvom de bor på en døgninstitution.

Uge 28: Omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn fra Behandlings- og Opholdsstedet TAO i Hvalsø
Behandlings- og Opholdsstedet TAO er et miljøterapeutisk behandlingshjem for bl.a. omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn, som alle har et stort behov for forudsigelighed, struktur og trygge rammer. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at afholde en aktivitetsbehandlingsuge for børnene med fokus på "et liv i bevægelse". Dette hvor vi på forhånd udarbejder behandlingsmål for hvert enkelt barn, hvor de selv er medinvolverede i disse, som dagligt evalueres på turen, for bedst muligt at støtte børnene i succes og få fokus på egne ressource r og kompetencer.

Uge 29: Børn fra Børnehjemmet Villaen fra Kerteminde
Villaen er et behandlingshjem for børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 30: Rønnebæk Opholdssted i Næstved er et behandlingssted for anbragte børn og unge
Rønnebæk Opholdssted er et hjem for anbragte børn og unge i alderen 6-18 år med mulighed for efterværn. Der er plads til ni børn og unge, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme ved familien og har brug for pædagogisk døgnbehandling. Der er typisk tale om børn og unge, som har været udsat for omsorgssvigt og deraf har udviklet sociale vanskeligheder, herunder tilknytningsforstyrrelser. Flere af børnene og de unge på Rønnebæk Opholdssted kommer fra hjem, hvor der ikke nødvendigvis var overskud til at tage på sommerferie. Derfor betyder det meget for dem at komme på tur og se og opleve nye steder. Ingen af de børn/unge som bor på Rønnebæk Opholdssted har før været på Langeland, hvorfor det i sig selv ville være en stor oplevelse og et minde for livet. En ophold på Søgård Hovedgård på Langeland vil uden tvivl kunne facilitere mange gode stunder, der kan styrke kulturen på Rønnebæk Opholdssted.

Uge 31: Kåberbøllegården i Aarup er et opholdssted for børn og unge med psykiske og sociale problemer
Kåberbøllegården er for børn og unge i alderen 5-16 år som har adfærdsmæssige og sociale problemer, som kræver socialpædagogisk indsats, omsorg og vejledning. Kåberbøllegården modtager børn og unge med diagnoser så som borderline og ADHD. Deres opvækst er præget af omsorgssvigt og kaos. Trods disse svære odds, er de nysgerrige på livet. Kåberbøllegården vil gerne give dem mulighed for at udvide deres verdensbillede, både socialt, kulturelt og individuelt. Formålet med lejren er, at børn og de unge får sociale oplevelser med hinanden, og kan nyde et fællesskab, hvorved de bliver åbne for indlæring på flere planer, og at de får stimuleret deres sanser i naturen.

Uge 32: Børnene og de unge er typisk anbragt på Opholdsstedet Yggdrasil fra Kongerslev på baggrund af omsorgssvigt, personlighedsforstyrrelser, ADD, ADHD og lign. diagnoser
Målgruppen på Yggdrasil er børn og unge i alderen 13-18 år (22 år), der har følelsesmæssige, psykiske og sociale behandlingsbehov, hvor det overordnede mål er at gøre den unge så selvhjulpen i forhold til eget liv, bolig og beskæftigelse. Yggdrasil modtager børn og unge med følgende vanskeligheder: psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer og tilknytnings- og kontakforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd. Ofte er der talt om unge, der har været udsat for fysiske, psykiske overgreb, tab og adskillelser fra vigtige omsorgspersoner, inkonsistent omsorg og fysiske, psykiske overgreb.

Uge 33: Specialklasserækken på Kildevældsskolen/Hovmestervej 30 fra Østerbro er et skoletilbud til elever med særlige behov, AFLYST
7.klasse består af 12 dejlige, unge mennesker, der alle har udfordringer af forskellig art. Det er første gang, at de som klasse skal af sted på en lejrtur og de glæder sig alle sammen. Formålet med denne tur er at give eleverne en mulighed for, at komme ud af København og opleve andre miljøer end dem, de kender og at denne lejrtur vil give dem en oplevelse for livet. For nogle vil det være første gang hjemmefra og for andre vil det være første gang, at de oplever stemningen på en lejrtur med sin klassekammerater og lærere. Vi håber, at vi med denne tur vil opleve, at eleverne får en større forståelse for hinanden og at det er med til at styrke deres sociale kompetencer.

Uge 34: Børn i alderen 8-13 år (indskoling og mellemtrin) med særlige vanskeligheder fra Dagskolen Vikasku fra Frederiksberg
VIKASKU et behandlings- og skoletilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 8 år og 16 år med særlige vanskeligheder. Børnene og de unge kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i folkeskolen. Vikasku har sårbare børn og unge med personlige, sociale eller emotionelle udviklingsforstyrrelser og diagnoser som ADHD og autisme-spektrumforstyrrelser. En del af børnene kæmper - ud over deres faglige udfordringer - med social ensomhed, indadvendt adfærd, manglende trivsel og manglende selvværd. En fælles lejrophold på Søgård Hovedgård giver os mulighed for at give børnene unikke oplevelser i fællesskab, skabe relationer både børnene imellem, men også mellem børn og voksne. Det tætte relationsarbejde er en af grundstene i vores arbejde på Vikasku.

Uge 35: Børn i alderen 12-16 år (udskolingen) med særlige vanskeligheder fra Dagskolen Vikasku fra Frederiksberg
VIKASKU et behandlings- og skoletilbud for en bred målgruppe af børn og unge mellem 8 år og 16 år med særlige vanskeligheder. Børnene og de unge kan af psykosociale, undervisnings- eller familierelaterede årsager ikke fortsætte deres skolegang i folkeskolen. Vikasku har sårbare børn og unge med personlige, sociale eller emotionelle udviklingsforstyrrelser og diagnoser som ADHD og autisme-spektrumforstyrrelser. En del af børnene kæmper - ud over deres faglige udfordringer - med social ensomhed, indadvendt adfærd, manglende trivsel og manglende selvværd. En fælles lejrophold på Søgård Hovedgård giver os mulighed for at give børnene unikke oplevelser i fællesskab, skabe relationer både børnene imellem, men også mellem børn og voksne. Det tætte relationsarbejde er en af grundstene i vores arbejde på Vikasku.

Uge 36: Børn og unge med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelse fra Skolen ved Sorte Hest på Vesterbro i København
Skolen ved Sorte Hest rummer elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser så som ADHD, Aspergers syndrom m.m., samt elever hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift. Formålet med opholdet vil være at børnene og de unge får en god oplevelse og en styrkelse af deres sociale kompetencer. Mange af eleverne kommer ikke på ferie med deres familier og vi ønsker at give dem nogle oplevelser for livet.

Uge 37: Elever i alderen 13-18 år (Ældstegruppen) med vidtgående udviklingsmæssigeforstyrrelser, fysiske handicap og generelle indlæringsmæssige udfordringer fra Specialcenter Syd på Skolen i Skjern (Tidligere Amagerskolen)
Formålet med opholdet på Søgård, er at bruge det som en ryste sammen tur med stor fokus på den enkelte elevs trivsel. Vi har planlagt efter at udarbejde værdi ord/grundlag for gruppen og arbejde videre med tankerne når vi kommer hjem igen. Nye elever kommer til fra Ml.gruppen og de har knapt nok fodfæste hos os endnu, når vi skal på lejr. Nogle af aktiviteterne deler vi op, så der kan være plads til "wellness for piger" om aftenen og seje aktiviteter for drengene. Vores elever bliver på opholdet udfordret med nye oplevelser og det er nogle gange grænseoverskridende at se sig selv i. Netop det at blive sammentømret og opleve usædvanlige ting/aktiviteter er et stort plus for børn fra familier med mindre økonomi til den slags oplevelser vi kan få undervejs.

Uge 38: Elever med omfattende sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder fra Svendborg Heldagsskole i Vester Skerninge
Skolens behandlingstilbud retter sig almindeligvis mod elever med omfattede sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Langt de fleste elever henvises med baggrund i massive sociale problemer. Børnene har i mange tilfælde haft så dårlig social funktion, at de har været isoleret i både skole- og fritidssituationen. Elevernes udbytte af deres tidligere skolegang har som regel været minimalt. Det beskrives således ofte i henvisningen som et af formålene med optagelse, at der etableres rammer omkring eleven, der dels afdækker og dels afhjælper indlæringsvanskelighederne. Mange af familierne har problemer der rækker ud over, og delvist er medvirkende til elevens situation. Nogle af eleverne er vokset op under belastede forhold, andre elever er vokset op i en almindelig kernefamilie, der dog belastes af de problemer, som barnets problematiske sociale og følelsesmæssige funktion medfører. Formålet er at give eleverne et ophold i et naturskønt område, hvor de vil opleve det at gå i skole, på en helt anden måde og samtidig med, at der vil være fokus på fælles oplevelser og sammenhold i et fællesskab. Ved en sådan tur får eleverne også et andet kendskab til hinanden og de voksne, og vi får skabt en grobund for en fælles historie vi kan bygge videre på tilbage på skolen, når det hele er træls.

Uge 39: Anbragte børn og unge med forskellige udfordringer fra døgninstitutionen Fonden Hesselagergård i Middelfart
Fonden Hesselagergård er en døgninstitution for børn og unge med meget forskellige udfordringer f.eks. ADHD, føtalt alkoholsyndrom, omsorgssvigt og lettere retardering. Tvangsanbringelser, for tidligt fødte og epilepsi er nogle af de mangeartede udforinger som børnene og de unge dagligt lever med og skal bære med sig hele livet. Oveni kommer så, at et par af børnene ingen netværk eller familiære ressourcer har, så weekends og ferier er som oftest på Hesselagergård. Mange kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de ikke får så mange oplevelser i form at udflugter og ferier. Formålet er derfor at give dem nogle andre og nye oplevelser, som de kan tænke tilbage på.

Uge 40: Specialcenter Bramdrup på Bramdrup Skole i Kolding er et skoletilbud for elever med særlige behov
Eleverne er meget forskellige, men fælles for dem er, at de har opmærksomhedsproblemer og/eller en adfærd præget af manglende koncentration og impulsivitet. Elevernes udfordringer kan bl.a. være udadreagerende adfærd, nedsat arbejdshukommelse, at forstå og følge sociale spilleregler. Opholdet på Søgård Hovedgård skulle meget gerne give et solidt afsæt for det kommende skoleår.

Uge 41: Udsatte børn og unge fra Børnehuset Buen i Hillerød
Børnehuset Buen er et socialpædagogisk forebyggende foranstaltningstilbud til udsatte børn og familier i Hillerød kommune. Målgruppen er børn fra 4-14 år og deres familier, der i kortere eller længere perioder af deres liv har brug for støtte til at klare hverdagen. Endvidere indgår der også en efterværnsgruppe med børn/unge fra 15 år og opefter. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give børn/unge og personalet mulighed for en samlet fælles oplevelse udenfor de vante rammer, idet det vil give dem mulighed for nye sociale relationer i andre sammenhænge og under andre rammer end hverdagen i Børnehuset Buen normalt giver mulighed for. Dette øger børnenes kompetencer for at øge netværket og følelsen af fællesskab. Mange af vores børn kommer fra hjem med manglende overskud både personligt og økonomisk, hvilket betyder at børnene ikke er vant med aktiviteter som udflugter og ferier. Der er tale om normalt begavede dejlige børn, hvor flere af børnene grundet omsorgssvigt har psykosociale og emotionelle vanskeligheder, men dog har samme behov for dejlige berigende oplevelser sammen med andre, som andre børn har.

Uge 42: Lejrophold for socialt udsatte børn og unge i alderen 10-14 år fra Ullerup Bæk Skolen i Fredericia
Mange af børnene og de unge kommer fra skilsmisse familier og familier, som lever på overførselsindkomster, hvilket gør at de sjældent kommer på udflugter, ud til arrangementer eller ferier. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård, er at give dem en oplevelse, som de sjældent får pga. deres families livssituation.

Uge 43 fredag - søndag: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland
Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Vi ser en mulighed for at tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med deres skolekammerater i de langelandske skoler. Vi inviterer også forældrene med, så de kan få muligheden for at deltage i de gode oplevelser, få et bedre kendskab til hinanden, til de andre børn på Møllehuset samt til alle medarbejderne på Møllehuset.