Lejre i 2023.

Uge 7: Børn fra Børnehjemmet Villaen fra Kerteminde
Villaen er et behandlingshjem for børn i alderen 3-18 år. Alle børnene har en individuel behandlingsplan som følges, med hjælp og støtte fra pædagogerne i det daglige. Der er tale om børn med personlige og sociale problemer. Deres opvækst har været præget af omsorgssvigt. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er at give børnene et afbræk i hverdagen og få nye oplevelser, da børnene ellers ikke får en ferieoplevelse.

Uge 12: Børn og unge med bl.a. autisme og socio-emotionelle vanskeligheder fra Skolen Sputnik i København og i Hillerød.
Eleverne kommer fra to forskellige afdelinger i Sputnik (Vibevej og Hillerød) og spænder over en aldersgruppe fra 4-10 klasse. Overordnet er eleverne fagligt og socialt udfordret, med mange tidligere skoleskift samt oplevelser præget af nederlag og skuffelser. Eleverne fra de 2 afdelinger er meget forskellige og spænder over en bred målgruppe, hvor der er elever med ADHD, autisme, socio-emotionelle vanskeligheder, psykisk sårbarhed samt mange kombinationer og krydsdiagnoser. Opholdet på Søgård har til formål at styrke det sociale samvær mellem eleverne på to af skolens afdelinger. Endvidere er lejrens formål at give eleverne nogle dage, der skaber rum for positiv udvikling i forhold til deres udfordringer, men med et særligt fokus på relationsdannelse gennem gode oplevelser ved at indgå i fællesskaber.

Uge 13 Hovedhuset: Elever fra 2. kl til 4. klasse med mange forskellige diagnoser fra Ringkøbing Skole, Specialcenter Vest, B1
B1 er den ene del af Specialcenter Vest, som i skrivende stund er hjemhørende på Ringkøbing Skole. Eleverne i Specialcenter Vest er kendetegnet ved at have brug for støtte, guidning og specialundervisning i et omfang, der gør at de ikke kan rummes via inklusion i det ordinære skoletilbud. Blandt eleverne er mange diagnoser repræsenteret, almindeligvis indenfor ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser, hjerneskade, og tidligt skadede. Basen rummer også en del elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever som lider af omsorgssvigt, manglende sociale kompetencer og med ringe mulighed for at få den rette støtte via hjemmet. Mange af eleverne har aldrig været på et lejrophold eller været på ferie med familien og for de fleste vil det være en stor udfordring at skulle være hjemmefra i 4 dage, ligesom det at være sammen med andre og forholde sig til dem i alle døgnets timer vil være nyt.

Uge 13 Hestestalden: Elever fra Ringkøbing Skole B3, med mange diagnoser bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, hjerneskadede og tidligt skadede
Eleverne i Specialcenter Vest B3 er kendetegnet ved at have brug for støtte, guidning og specialundervisning i et omfang, der gør at de ikke kan rummes via inklusion i det ordinære skoletilbud. Blandt eleverne er mange diagnoser repræsenteret, almindeligvis indenfor ADHD/ADD, autisme spektrum forstyrrelser, hjerneskadede, omsorgssvigt, generelle indlæringsvanskeligheder og tidligt skadede. Formålet er at give eleverne mulighed for at lære på andre måder, end vi har mulighed for via den daglige undervisning. Vi arbejder meget med sociale relationer og opbygger elevernes sociale kompetencer, og tænker, at et ophold på Søgård Hovedgård er et fantastisk supplement til det daglige arbejde. At give eleverne oplevelsen af hvor betydningsfuldt det er med fælles oplevelser. Mange af vore elever kommer fra hjem med hverken socialt eller økonomisk overskud.

Uge 14: Anbragte unge med forskellige udfordringer og vanskeligheder fra Nørresø Huset Viborg
Nørresø Huset Viborg er en døgninstitution for anbragte unge i alderen 13 - 18 år som alle har forskellige udfordringer og vanskeligheder. Formålet er at give de unge en social oplevelse sammen væk fra byen, hvor de på tværs af hinanden kan danne nye positive relationer. De unge kommer ikke på ferier med deres familier, så derfor ønsker de voksne at give dem muligheden for at holde denne ferie, hvor der er ro og tid til masser af socialt nærvær og omsorg i skønne omgivelser på Søgård, hvor de unge kan være omgivet af ro i naturen.

Uge 17: Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l
Elever fra Specialcenter Sigrid Undset har generelle indlæringsvanskeligheder. Centeret består af børnehave, skole, STU (særlig tilrettelagt uddannelse) og aflastning. Nogle af børnene har en del diagnoser udover deres generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan nævnes: ADHD, angst, autisme, infantil autisme, Tourettes syndrom, shaking-baby-syndrom, forskellige genbetingede syndromer som Downs syndrom, Williams syndrom, Wolf-Hirschorn-syndrom. Opholdet på Søgård er for elever, der ikke er vant til at færdes i andre fællesskaber og miljøer end hjem og skole. I år vil vi forsøge at hjælpe vores nuværende skoleelever med overgangen fra skole til STU. Vi vil med en fælles tur forsøge at skabe kendskab og relationer skole og STU imellem.

Uge 19: Naturskolen MIR i Ledøje er en dagbehandlingsskole med elever primært indenfor autisme spektret, ADHD, ADD, OCD, PDA, angst m.m.
Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser. Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i. ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være elevernes primære vanskelighed. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård, vil være for at give børnene trygge rammer til at skabe rum for udvikling, relationer og socialt samspil mellem børn og voksne.

Uge 20: Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og psykiske handicaps som ADHD, Autisme o.l
Børnene og de unge fra Specialcenter Sigrid Undset har generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle af børnene har en del diagnoser udover deres generelle indlæringsvanskeligheder. Her kan nævnes: ADHD, angst, autisme, infantil autisme, Tourettes syndrom, shaking-baby-syndrom, forskellige genbetingede syndromer som Downs syndrom, Williams syndrom, Wolf-Hirschorn-syndrom. Opholdet på Søgård er for elever, der ikke er vant til at færdes i andre fællesskaber og miljøer end hjem og skole.

Uge 21: Elever i alderen 6-10 år (Indskoling) med forskellige diagnoser, generelle indlærings-vanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Skolen i Skjern, afdeling Klostervej
Formålet med lejren er at give eleverne en stor, fælles oplevelse. Mange af vore elever kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give eleverne mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for vore elever være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage og i nye sammenhænge. Vi arbejder meget med elevernes sociale kompetencer i hverdagene på skolen. Dette vil vi gerne give dem mulighed for at arbejde videre med i nye sammenhænge.

Uge 22: Kildevældsskolen fra Østerbro er for børn og unge med indlæringsvanskeligheder
Specialklasserækken er en 6. og 8. klasse på tilsammen 23 elever. Alle eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder som gør at læring hos disse elever kræver tid og ekstra ressourcer. Generelle indlæringsvanskeligheder kommer ikke kun til udtryk ved vanskeligheder med at læse, skrive og regne. Vores elever har også brug for ekstra støtte til at lære praktiske færdigheder og for at kunne indgå i konstruktive og gode sociale samspil og relationer. Stærke relationer mellem eleverne øger selvfølgelig trivslen i klassen samtidig med at det giver et bedre læringsmiljø. Et ophold på Børnelejren vil kunne give vores elever nogle fantastiske sociale oplevelser, hvis værdi vil kunne række langt udover de dage opholdet varer. Derudover er det sjældent, at vores elever bevæger sig ud af deres bopælsområder.

Uge 23 Hovedhuset: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra 5. specialklasse fra Kildevældsskolen på Østerbro
Vores 9 elever går i 5. specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Udover at være udfordret fagligt, har de også vanskeligheder i forhold til praktiske opgaver. Vi ser opholdet som en god mulighed for at træne praktisk kunnen, overblik og selvstændighed i forbindelse med f.eks sengeredning, madlavning og andre huslige opgaver. Vores elever er alle bysbørn. Mange af dem færdes mest i byen, og vil have stor glæde af et ophold 'på landet' tættere på naturen. Vi ser også opholdet som en god mulighed for at styrke fællesskabet og de sociale kompetencer. For flere af vores elever er det første gang, de skal på lejrskole og undvære mor/far i flere dage.

Uge 23 Hestestalden: Børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra 3. og 4. specialklasse fra Kildevældsskolen på Østerbro
Vi er 14 elever i 3.- 4. klasse på Kildevældsskolens specialrække. Alle eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder som gør at læring hos disse elever kræver tid og ekstra ressourcer. Generelle indlæringsvanskeligheder kommer ikke kun til udtryk ved vanskeligheder med at læse, skrive og regne. Vores elever har også brug for ekstra støtte til at lære praktiske færdigheder og for at kunne indgå i konstruktive og gode sociale samspil og relationer. Stærke relationer mellem eleverne øger selvfølgelig trivslen i klassen samtidig med at det giver et bedre læringsmiljø. Et ophold på Børnelejren vil kunne give vores elever nogle fantastiske sociale oplevelser, hvis værdi vil kunne række langt udover de dage opholdet varer.

Uge 24: Kildevældsskolens specialklasserække, er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Eleverne på Kildevældsskolen på Østerbro har et bredt spektrum af udviklingsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, sociale og/eller faglige samt kognitive udfordringer. Mange af eleverne har ligeledes udfordringer med autismespektret, forstyrrelsesområdet og ADHD. 9. N har, i store træk, fulgt hinanden gennem hele deres skoletid. Det er sidste gang i dette skoleår, at de unge mennesker får mulighed for at lave en større social aktivitet sammen. Sideløbende arbejder vi i klassen med et projekt, hvor eleverne skal lære at tage ansvar for sig selv og hinanden. Derfor vil vi bruge dagene på lejren til at lære eleverne værdien af at samarbejde om opholdet.

Uge 26: Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Egebækken i Højbjerg
Egebækken tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De er i alderen 0-18 år. Egebækken lægger vægt på, at børnene sammen med andre børn lærer at være hjemmefra under betryggende forhold. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber i et "hjemligt" fritidsmiljø, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra. Formålet med lejeren er at give børnene en god oplevelse af at være på lejr med deres kammerater. Vigtig med genkendelighed, så derfor skal vi gerne holde lejre de samme steder hvert år.

Uge 27: Maglesøhus afd. Villa Bella i Holbæk er for børn og unge med psykosociale og/eller psykiatriske problemstillinger, som har brug for professionel behandling
Maglesøhus er en døgninstitution med et koncept der dels kan aflaste de hårdt trængte familier, dels iværksætter en nødvendig behandling, så børn og de unge hurtigt med de rette hjælpemidler, kan komme tilbage til familien, eller få mulighed for at blive selvhjulpen. Børnene og de unge i alderen 10-18 år har ofte diagnoser såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Autisme /Aspergers syndrom og komorbiditet. De voksne har erfaret at børnene og de unge trives bedst på behandlingsferie, hvor de har fast base og også har mulighed for aktiviteter i form af leg og bevægelse på stedet, da alle børn og unge ikke altid har energi og overskud til at skulle på udflugt og forholde sig til andre mennesker. Formålet er at udvikle en ramme for den særdeles skrøbelige gruppe udsatte børn og unge med psykosociale og/eller psykiatriske problemstillinger, hvor struktur, stabilitet og forudsigelighed er fundamentet.

Uge 28: Børneinstitutionen Posekær i Aabenraa Kommune er for børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, Aflyst.

Uge 28: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus
Sølyst, Toften og Solbrinken er 3 døgninstitutioner der hører under Miniinstitutionerne. Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser. En følelse af, at være lidt som andre, selvom de bor på en døgninstitution.

Uge 29: Omsorgssvigtede børn fra Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej i Hornsyld
Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn i alderen 1-18 år, som bor på Bakkevej pga. omsorgssvigt. Børnene og de unge kan have en diagnose som ADHD eller andet. Formålet med et ophold på Søgård Hovedgård er, at give børnene en ferie med masser af oplevelser og natur, samt skabe en bedre relation mellem afdelinger, personale og børnene.

Uge 30: Udsatte børn fra Dagtilbuddet Bakkevej i Hornsyld
Dagtilbuddet Bakkevej er en afdeling, hvor udsatte familier er tilknyttede. Fælles for familierne er at der, ved visitering er bekymring for børnene, da de viser tegn på mistrivsel. Børnene kan være fra 5-18 år. Formålet med ophold på Søgård Hovedgård er, at de enkelte familier samlet kan få en ferietur med oplevelser, fællesskab og nye input sammen med pædagoger, som kan støtte dem. Børnene oplever at komme på ferie sammen med deres forældre.

Uge 31: Kåberbøllegården i Aarup er et opholdssted for børn og unge med psykiske og sociale problemer
Kåberbøllegården er for børn og unge i alderen 5-16 år som har adfærdsmæssige og sociale problemer, som kræver socialpædagogisk indsats, omsorg og vejledning. Kåberbøllegården modtager børn og unge med diagnoser så som borderline og ADHD. Deres opvækst er præget af omsorgssvigt og kaos. Trods disse svære odds, er de nysgerrige på livet. Kåberbøllegården vil gerne give dem mulighed for at udvide deres verdensbillede, både socialt, kulturelt og individuelt. Formålet med lejren er, at børn og de unge får sociale oplevelser med hinanden, og kan nyde et fællesskab, hvorved de bliver åbne for indlæring på flere planer, og at de får stimuleret deres sanser i naturen.

Uge 32: Børn og unge med bl.a. tilknytningsforstyrrelser fra Lærkebo i Aarup
Lærkebo er en døgninstitution for børn og unge i alderen 4 til 13 år som er præget af omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, ADHD m.m. Formålet med et ophold på Søgård, er at give dem oplevelser uden for deres nærområde, for de fleste af børnene og de unge har ingen mulighed for at overnatte / holde ferie med forældre eller pårørende.

Uge 35: Børn og unge med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelse fra Skolen ved Sorte Hest på Vesterbro i København
Skolen ved Sorte Hest rummer elever med forskellige former for diagnosticerede udviklingsforstyrrelser så som ADHD, Aspergers syndrom m.m., samt elever hvis vanskeligheder tilskrives belastende opvækst- og familieforhold. Fælles for mange af skolens elever er en række uheldige oplevelser i mødet med skolesystemet, ofte præget af hyppige skoleskift. Formålet med opholdet vil være at børnene og de unge får en god oplevelse og en styrkelse af deres sociale kompetencer. Mange af eleverne kommer ikke på ferie med deres familier og vi ønsker at give dem nogle oplevelser for livet.

Uge 36: Børn med diagnoser så som ADHD, Autisme, tidligt skadet m.m. fra Kathøj Svallerup Skole i Kalundborg
Børnene er i alderen 9-12 år og har hver især deres udfordringer og diagnoser så som ADHD, Autisme, tidligt skadet, relationsforstyrret samt tilknytningsforstyrrelser. Fælles for dem alle er, at de har socio-emotionelle vanskeligheder og de har svært ved at orientere sig i det sociale felt og derfor ofte tager uhensigtsmæssige valg i forhold til handlinger og adfærd. En del af børnene kommer fra udsatte familier.

Uge 37: Børn og unge med særlige behov fra Finderup Efterskole i Skjern
Finderup Efterskole er en specialefterskole for børn og unge der har brug for ekstra støtte til det faglige, det sociale og det personlige. Eleverne har alle udfordringer indenfor det faglige, det sociale eller det personlige. En del af eleverne er udfordret af diagnoser, så som ADHD, autisme, generelle indlæringsvanskeligheder, aspergers, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigtede, tidligt skadede m.m. Formålet er at give børnene et ophold med fokus på fællesskab, natur, ude liv, kultur og gode fælles oplevelser, da børnene er fattige på oplevelser.

Uge 38: Specialcenter Bramdrup på Bramdrup Skole i Kolding er et skoletilbud for elever med særlige behov
Eleverne er meget forskellige, men fælles for dem er, at de har opmærksomhedsproblemer og/eller en adfærd præget af manglende koncentration og impulsivitet. Elevernes udfordringer kan bl.a. være udadreagerende adfærd, nedsat arbejdshukommelse, at forstå og følge sociale spilleregler. Opholdet på Søgård Hovedgård skulle meget gerne give et solidt afsæt for det kommende skoleår.

Uge 40: Topshøj i Sorø er en skole og behandlingstilbud for børn der mistrives i den ordinære folkeskole
Familieinstitutionen Topshøj er en dagbehandlingsskole der tilbyder børn og uge fra 0. - 9. klasse et intensivt fagligt, pædagogisk og behandlingsmæssigt form, der retter sig mod inklusion i folkeskolen eller mod en ungdomsuddannelse. Skolen er rettet mod børn og unge med diagnoser og/eller andre alvorlige problematiske forhold, der gør det vanskeligt at være i en læreproces og udvikle sig socialt og personligt i et fællesskab med andre. Formålet med opholdet er relationsdannelse på tværs af aldersgrupper og sociale aktiviteter og oplevelser som de ikke har haft erfaringer med før.

Uge 41: Elever i alderen 13-18 år (Ældstegruppen) med vidtgående udviklingsmæssigeforstyrrelser, fysiske handicap og generelle indlæringsmæssige udfordringer fra Specialcenter Syd på Skolen i Skjern
Formålet med opholdet på Søgård, er at bruge det som en ryste sammen tur med stor fokus på den enkelte elevs trivsel. Vi har planlagt efter at udarbejde værdi ord/grundlag for gruppen og arbejde videre med tankerne når vi kommer hjem igen. Nye elever kommer til fra Ml.gruppen og de har knapt nok fodfæste hos os endnu, når vi skal på lejr. Nogle af aktiviteterne deler vi op, så der kan være plads til "wellness for piger" om aftenen og seje aktiviteter for drengene. Vores elever bliver på opholdet udfordret med nye oplevelser og det er nogle gange grænseoverskridende at se sig selv i. Netop det at blive sammentømret og opleve usædvanlige ting/aktiviteter er et stort plus for børn fra familier med mindre økonomi til den slags oplevelser vi kan få undervejs.

Uge 42: Børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap fra Granbohus i Fredensborg
Børnene og de unge er alle hjemmeboende, som har en eller anden form for fysisk og/eller psykisk handicap, som gør dem berettiget til et aflastningsophold. Granbo Tour er en underafdeling af Granbohus, drevet af Fredensborg Kommune, men børnene og de unge kan komme fra hele Hovedstadsregionen. Formålet er, at de kan komme ud og opleve verden, i trygge rammer, med ligesindede børn og unge, og af den vej skabe sig nogle relationer og et socialt netværk, uafhængigt af deres familier derhjemme, og øve sig på at være væk hjemmefra.

Uge 43 tirsdag - fredag: Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser mest inden for autismespektret fra Vestbjerg Skolen K-afdelingen i Vestbjerg
K-afdelingen i Vestbjerg på Vestbjerg Skole er et struktureret undervisnings- og fritidstilbud for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Hoveddiagnoserne er indenfor autisme spektret, men ofte i en kombination med problemer indenfor ADHD, GUA område og andre beslægtede forstyrrelser. ¨De fleste elever er intellektuelt velfungerende, men har alle store vanskeligheder indenfor det sociale, kommunikative og empatiske område. Det betyder at børnene har vanskeligheder på det sociale område, ofte kombineret med sproglige, motoriske og kommunikative vanskeligheder. Formålet med opholdet er at give eleverne en række fælles oplevelser, som kan styrke deres indbyrdes relation, arbejde med elevernes utryghed/angst ved at møde nyt og forebygge social isolation ved at træne færdigheder i, at være samme med andre.

Uge 43 fredag - søndag: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland
Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Vi ser en mulighed for at tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med deres skolekammerater i de langelandske skoler. Vi inviterer også forældrene med, så de kan få muligheden for at deltage i de gode oplevelser, få et bedre kendskab til hinanden, til de andre børn på Møllehuset samt til alle medarbejderne på Møllehuset.